تبلیغات
تاسیسات

جزوه روش تحقیق معماری دوره ارشد

ارائه توسط دکتر خیرخواه

روش تحقیق وارائه گزارش (پایان نامه نویسی)
Research Methodology and Report Presentation (Thesis and /Dissertation Writing)


مقدمه

•چرا تحقیق؟
•رمز موفقیت وتوسعه یافتگی برخی کشورها چیست؟
•وجود سیستم
•مدیریت مدیران


دسته بندی پژوهشگران:

1- پژوهشگران ”زمان تقویمی“ تاخیر در صحنه تصمیم سازی و تصمیم گیری
2- پژوهشگران ”زمان تکاملی“ انحراف در تصمیم گیری کارفرمایان


محدودیت های تحقیق:

1-روی آوری و استقبال ضعیف مدیران سازمان ها , از دسته اول(راهکار های متناسب با شرایط واقعی جامعه)
2-بی اعتمادی به دستاوردهای تحقیقاتی دسته دوم
3-کاهش اعتبارات –کاهش منابع مالی سازمانی
4-عدم نیاز مدیران به اطلاعات (بخصوص فراهم امده از تحقیق)

جهت تحقیقات به سمت پایان نامه نویسی


•چگونه به تحقیق نگاه میكنید؟
•چه تعریفی از تحقیق در نظر دارید؟
•این جمله را حد اكثر با بیست كلمه تكمیل كنید.تحقیق فرایندی است:

برنامه ریزی شده،
هوشیارانه،
نظام مند (systematic )
و قابل اعتماد برای
یافتن حقایق یا فهم عمیق مسایل.


ده نكته در مورد تحقیق

• تحقیق خیلی وقت گیر است.
• تحقیق یك پدیدة ذهنی است
• تحقیق خسته كننده و كسالت آور است اما ممكن است جالب و سرگرم كننده هم باشد.
•تحقیق ممكن است در طول زندگی محقق تداوم داشته باشد.
•فرایند تحقیق ممكن است بسیار جالبتر از نتایج آن باشد.
•تحقیق نوعی فضولی كردن است.
•تحقیق را می توان به راههای گوناگونی انجام داد.
•تحقیق ممكن است وارد رویاهای شما شود.
•تحقیق ممكن است شمارا به راههای دور از انتظار هدایت كند.
•درتحقیق از همان مهارت روزمرة محقق استفاده می شود.


انواع تحقیق(از دیدگاههای مختلف)

•تحقیق نظری (pure)، كاربردی(applied ) و راهبردی( strategic).
•توصیفی(descriptive)، تبیینی (explanatory) وارزیابی(evaluation).
•تحقیق آزاد (market research ) وتحقیق آكادمیك(academic research)
انواع تحقیق(از دیدگاههای مختلف)

•تحقیق اكتشافی(exploratory ) آزمایشی(experimental or testing out )
حل مشكل(problem solving ).
•تحقیق پنهانی یا ناآشكار(covert )، رقابتی(adversarial ) ومبتنی بر همكاری (collaborative ).
•تحقیق بنیادی(basic )، كاربردی، ابزاری، مشاركتی و عملیاتی


تقسیم بندی انواع تحقیق

برحسب هدف:

بنیادی که هدف آن:

• آزمون نظریه ها,
• تبیین روابط و پدیده ها
• ونظریه پردازی,
• وبالاخره تولید دانش و بررسی نظریه تحول تاریخ است.


کاربردی که هدف آن:

• کاربرد عملی دانش درزندگی است.


توسعه ای, که هدف آن:

• تشخیص مناسب بودن یک دانش, روش, ارزش و... برای هدفی خاص
• ویا تهیه و تدوین برنامه ها, طرحها و پروژه های توسعه ای است.


بر حسب نحوه گرد آوری اطلاعات یا طرح تحقیق

•توصیفی (توصیف شرایط, اشیاء, امور وپدیده ها به منظور شناخت بیشتر آنها).
•پس رویدادی ( علّی-مقایسه ای) كه هدف آن شناسایی معلول به منظوركشف علل احتمالی آن ویا مطالعة متغیر وابسته به منظور یافتن متغیر مستقل


همبستگی: تحلیل رابطه میان متغیرها بر اساس هدف تحقیق:

• مطالعه همبستگی دو متغیری
• تحلیل رگرسیون با هدف پیش بینی تغییرات یک یا چند متغیر وابسته با توجه به تغییرات متغیرهای مستقل
• تحلیل ماتریس همبستگی با هدف بررسی مجموعه ای از همبستگیهای دو متغیری در جدولی بنام ماتریس.


تحقیق در عملیات یا اقدام پژوهی به منظور:

• مشخص كردن موقعیت معین و رفع مشكل،
• آشنائی با روشهای نو و اشاعة نو آوری.


مطالعةموردی به منظور:

• انتخاب و مطا لعة یك مورد یا واد یا نظام
•با حد و مرز مشخص
•به صورت كل گرایانه (holistic)


تحقیق تجربی یا آزمایشی با استفاده از شبوه های زیر:

• انتساب تصادفی(اختصاص هرآزمودنی با شانس مساوی به گروه آزمایشی یا گواه)
• همتا كردن تصادفی( همانندی آزمودنیهای انتخاب شده از نظر متغیر ناخواسته)
• انتخاب همگن ( بكسان كردن میانگین متغیری كه باید كنترل شود در گروه های مورد نظر)
•تحقیق تاریخی (مطالعة فصل دوم از بخش سوم جلد دوم روشهای تحقیق تألیف دكتر ساروخانی را توصیه می كنیم)
•قوم نگاری برای تحقیقات مردم شناسی از طریق ثبت وقایع و پدیده ها در شرایط طبیعی وقوع
•روشهای تحلیل محتوی (مطالعة فصل چهارم از بخش سوم جلد دوم روشهای تحقیق تألیف دكتر ساروخانی را توصیه می كنیم)


پیمایشی برای مطالعة:

• ماهیت یا ویژگیهای اشیاء،
• امور و پدیده ها،
• شرایط و روابط موجود میان آنها
• ویا چگونگی وضعیت موجود
•و همچنین سنجش آراء و افكار.


تحقیق پیمایشی به سه دسته تقسیم می شود:

مقطعی: به منظور گردآوری داده ها در بارة یك یا چند صفت در یك مقطع زمانی ( مثلاًً در یك روز، یك هقته، ماه یا سال)
طولی: به منظور گردآوری داده ها در طول زمانهای مختلف.
روش دلفی: به منظور گردآوری داده ها در بارة اتفاق نظر یك جمع صاحب نظر در مورد یك موضوع خاص از طریق رتبه بندی درجة اهمیت آن


”رساله“,“تز“ یا ”پایان نامه چیست؟

•Arthur Cole ”....گزارشی است کامل , که محققی آن را به عهده گرفته و به پایان رسانیده است , مشروط بر اینکه همه مراحل موضوع بحث را, از زمانیکه به شکل سوژه یا اندیشه ای بوده تا وقتی که به شکل نتایج مدون و مرتب که با ادله و براهین و مدارک مستدل شده است را در بر گیرد.
•پایان نامه شبیه سایر درس ها جنبه تمرینی ندارد!!!


فرق پایان نامه ورساله؟

• جایگاه و اهمیت پایان نامه در فرایند تحصیلی
• نمود قدرت استنباطی دانشجو در فرایند تحصیلات تکمیلی (Data Gathering to Data finding)
•Theory as a hypothesis جهانی بیاندیشید و محلی عمل کنید


ویژگی های پایان نامه کارشناسی ارشد

1-اولین تجربه در تحقیقات دانشگاهی به شمار می آید. دانشجو می تواند با یک نوع تلاش پژوهشی آشنا شود و این مقدمه ای برای کار تحقیقی دوره دکترا و تحقیقات در دنیای واقعیت باشد.
2-می تواند دانشجو را دست کم در یک جنبه از موضوع حرفه ای یا اکادمیک ماهر سازد
3-می تواند به عنوان یک فعالیت آموزشی مهم در یادگیری تحقیق پیشرفته مطرح باشد


اهداف پایان نامه ورسالهصرفا یک کار پژوهشی و تحقیقاتی (Scholarly Work )

•رقابت پژوهشی (Research competence)
•مشارکت در دانش (Contribution to Knowledge)اهداف چیست؟
• پایان نامه ورساله:راه نشان دهد,ذهن دانشجو را در مسیر مسائل جامعه به حرکت درآورد و او را برای آیندهای بهتر آماده سازد
•مسائل کاربردی و نظری تواما(جاذبه بیشتر ”ثمره فعالیت های خود را بزودی مشاهده نماید)


طرح پیشنهادی تحقیق ؟Research Proposal

سوالاتی که باید دانشجو پاسخ گوید:

•آیا این موضوع ارزش تحقیق دارد؟
•آیا می شود در این موضوع رساله ای نوشت؟
•آیا من توان انجام آن را دارم؟
•آیا میل وعلاقه ای به این کار در من است؟
•نحوه انتخاب موضوع پایان نامه یا رساله


بطورکلی پایان نامه نویسی با سوالات اساسی زیر روبروست:

1-اصولا در یک مدرسه عالی,گروه آموزشی و یادانشگاه برای چه مقصد یا مقاصدی پایان نامه و یا رساله نوشته می شود؟
2-اگر موضوعات مختلفی در رابطه با دوره کارشناسی ارشد و یا دکتری می تواند مطرح باشد به چه دلیل موضوع انتخابی اولویت دارد؟

• مورد علاقه دانشجو باشد(بدترین شکل انتخاب برای پایان نامه یا رساله)
•دانشجو توانایی خود را در نظر داشته باشد(عدم تبیین موضوع و یا گستردگی کار وعدم پیش بینی های لازم در تهیه اسناد و مدارک)
•نیاز جامعه را در نظر داشته باشد(گرهی از مشکلات جامعه را بگشاید)
•دانشجو بتواند استاد راهنمایی را در این رابطه پیدا کند و با او برای کار به تفاهم برسد( توجیه موضوع تحقیق ,ابتداانتخاب استاد؟ دانشگاه و شهر؟ صلاحیت راهنما)
•حتی المقدور به زمینه کاری او وابسته باشد.(فهرست زمینه های مورد علاقه, گسترش به PhD ,کار قبلی)


نوشته شده در تاریخ یکشنبه 19 آذر 1391    | توسط: صابر خواجه    |    |
نظرات() 

شرح خدمات طرحهای آماده سازی زمین

« شرح خدمات طرحهای آماده سازی »
پیش نویس
جهت تهیه طرحهای آماده سازی ضروری است ، مهندسین مشاور نسبت به تدوین اهداف تهیه طرح با هماهنگی کارفرما اقدام نموده و کلیات مطالعات و طراحی مجموعه مورد نظر را متناسب با این اهداف تهیه،تنظیم و به شرح زیر ارائه نمایند.

مرحله اول: مطالعات و بررسی های مورد نیاز
-1 انجام مطالعات
-1-1 بررسی های کلی در مقیاس شهر
توضیح: این قسمت از مطالعات، عمدتا از طریق بررسی و استخراج از طرحهای توسعه شهری موجود (اعم از طرح جامع، توسعه و عمران، هادی و غیره) که قبلا برای شهر تهیه شده است صورت می گیرد.نتایج این بررسی ها، خلاصه، دسته بندی و تدوین شده، بطوری که موارد زیر را روشن نماید:
-1-1-1 عملکرد و نقش غالب اقتصادی شهر، وضع موجود و آینده.
-2-1-1 تحولات گذشته، وضع موجود و پیش بینی رشد و تحولات شهر در آینده (جمعیت - تراکم جمعیتی)
-3-1-1 امکانات رشد کالبدی، حدود ج هات و مراحل توسعه و موقعیت اراضی مورد مطالعه در ارتباط با چگونگی توسعه شهر در آینده، همچنین محدوده های مصوب و پیشنهاد شده برای شهر (محدوده و حریم ) و وضعیت زمین های آماده سازی نسبت به توسعه آتی شهر در ارتباط با جهات توسعه
-4-1-1 کلیات نحوه استفاده از اراضی و نظام کلی تقسیمات کالبدی شهر در حال و آینده (همراه با نظام استقرار مراکز خدمات عمومی شهری، ناحیه ای و غیره) و نحوه استفاده از اراضی در منطقه مورد مطالعه بطور مشروح تر.
٢
-5-1-1 وضعیت شبکه های عبور و مرور اصلی و اصلاحات و پیش بینی های مربوط به آنها.
-6-1-1 کلیات تغییرات تراکم در مناطق و محلات مختلف شهر در آینده و جزئیات تغییرات تراکم در منطقه مورد مطالعه.
-7-1-1 تهیه بیانیه چشم انداز
-8-1-1 تعیین اهداف خرد
-9-1-1 تعیین سیاستها و راهبردهای طراحی
-2-1 مطالعات اقلیمی
-1-2-1 زاویه تابش خورشید و تاثیر آن در طراحی فضاهای شهری به منظور استفاده بهینه از نور و انرژی خورشید.
-2-2-1 بررسی سایه و نقش آن در طراحی فضاهای شهری
-3-2-1 بررسی بادهای مناسب و نامناسب و نقش آن در طراحی بافت شهری
-4-2-1 بررسی سایر عوامل اقلیمی موثر در طراحی شهری.
-5-2-1 تدوین اصول و مبانی طراحی محیط و بررسی تاثیرهای استقرار و جهت بهینه آن در رابطه با خصوصیات اقلیمی، چشم اند از ها و مزیت های طبیعی و فرهنگی در شهر مورد نظر
-3-1 مطالعات کالبدی
-1-3-1 بررسی و چگونگی روند ساخت مسکن در دوره معاصر گذشته در شهر و تجزیه و تحلیل آمار مربوطه، بررسی شیوه ها، نیازها و چگونگی خدمات و تجهیزات شهری و بررسی تاثیرات متقابل این مسائل بر برنامه مسکن برای اراضی مورد نظر
-2-3-1 گونه شناسی مسکن موجود
-3-3-1 رابطه فضاهای باز، بسته و نیم باز
-4-3-1 نحوه ارتباط با گذر
٣
-5-3-1 فضاهای همسایگی
-6-3-1 دانه بندی بافت و مسکن موجود
-7-3-1 نفوذپذیری بافت
-8-3-1 ضوابط و مقررات ساختمانی و شهرسازی در شهر و منطقه آماده سازی
-9-3-1 معیارها و ضوابطی که در طرح کالبدی شهر و تهیه طرحهای شهری مورد توجه قرار گرفته است (با توجه به بررسی های انجام شده درباره معماری، مصالح رایج، فضاهای شهری، بافت شهری، اقلیم، فرهنگ و سنت های گذشته و موجود شهر).
-4-1 مطالعات زیست محیطی
-1-4-1 استخراج اطلاعات و بررسی مقدماتی مربوط به امکان تامین آب، برق و فاضلاب مجموعه سکونتی براساس مطالعات طرحهای موجود شهری
-2-4-1 بررسی مسائل زیست محیطی و اکولوژیک و تاثیر آن در طراحی تفصیلی
-3-4-1 شناسایی گیاهان بومی و پوشش گیاهان طبیعی موجود
توضیح: در مواردی که طرحهای مزبور تهیه نشده یا نیاز به اصلاح و تجدیدنظر داشته باشد مشاور موظف است پس از تایید محدوده مورد نیاز برای تهیه طرح تفصیلی از سوی کارفرما، نسبت به تهیه طرح تفصیلی اقدام نماید.
-4-4-1 شناسایی و معرفی مواهب طبیعی شهر (چشم اندازها)
-5-1 بررسی های مربوط به پدافند غیرعامل
تعریف: منظور از پدافند غیرعامل کلیه، تسهیلاتی است که به منظور مقابله با حملات دشمن یا حوادث غیرمترقبه طبیعی از طریق اعمال در برنامه ریزی و طراحی صورت می گیرد.
-1-5-1 بررسی روشهای مخلتف پدافندی غیرعامل در سیاستهای مختلف سلسله مراتب
تقسیمات شهری تا واحد مسکونی
۴
-2-5-1 بررسی و شناخت مناسبترین روشهای امداد رسانی در مواقع عادی و اضطراری در
مقیاسهای مختلف سلسله مراتب تقسیمات شهری تا واحد مسکونی
-3-5-1 انتخاب مناسبترین معیارها جهت دستیابی به پدافندغیرعامل و اعمال آن در طراحی
-4-5-1 تدوین ضوابط، معیارها و مقررات مربوط به پدافند غیرعامل و اعمال آن در طراحی
-5-5-1 تدوین ضوابط، م عیارها و مقررات مربوط به پدافند غیرعامل در مقیاسهای سلسله مراتب شهری تا واحدهای مسکونی از طریق مدارک و مراجع ذی ربط
-2 برنامه ریزی ساخت در زمینه های موجود
-1-2 بررسی های مربوط به زمین آماده سازی:
-1-1-2 وضع موجود تراکم های جمعیتی و ساختمانی و نحوه استفاده از اراضی در بخشهای ساخته
1 و مطابقت / شده (در صورت وجود ) در محدوده طرح تفصیلی (همراه با نقشه به مقیاس حداقل 2500
آن با پیشنهادات طرح توسعه شهر مورد نظر
-2-1-2 وضع ساختمانهای موجود در اراضی مورد مطالعه از نظر نوع مصالح، معماری، کیفیت
ساختمانی (واجد ارزشهای ف رهنگی و تاریخی، فرسوده، تخریبی، مرمتی، واجد ارزش نگهداری ) تعداد طبقات، دانه بندی، همجواری و الگوهای طراحی
-3-1-2 وضع موجود شبکه دسترسی طول، عرض، سطح مفید، مقاطع عرضی، جهت و درصد شیب،
نوع پوشش آنها ) موقعیت و حجم پارکینگها، حجم عبور و مرور در معابر اصلی در م حدوده مورد مطالعه و مناطق اطراف آن.
-4-1-2 وضع بناها و محوطه های تاریخی، واقع در اراضی مورد نظر (در صورت وجود ) در رابطه با فضاهای اطراف و تعیین حریم و ضوابط حفاظتی مربوطه به آنها با توجه به ضوابط و معیارهای تعیین شده توسط سازمانهای مسئول
-5-1-2 شناسایی حریم مناطق حفاظت شده طبیعی (در صورت وجود ) و رعایت ضوابط و مقررات مرتبط
۵
-2-2 بررسی تفصیلی ویژگیهای توپوگرافی و وضعیت زمین
-1-2-2 بررسی و تحلیل ویژگیهای توپوگرافی و عوارض ارتفاعی موجود در زمین در جهت اصلاح و استفاده بهینه از آنها در جانمائی عناصر طرح
-2-2-2 بررسی وضعیت زمین از نظر سیل گیر بودن زمین و راههای مقابله با آن و تاثیر آن در طرح های تفصیلی و آماده سازی
-3-2-2 بررسی وضعیت گسلهای احتمالی موجود در زمین و ارائه پیشنهادهای لازم جهت کاهش مخاطرات آن
-4-2-2 تعیین جایگاه محدوده اراضی مورد نظر برای آماده سازی در نظام تقسیمات شهری
-5-2-2 بررسی همجواریها و شبکه دسترسی میان زمین آماده سازی و اراضی همجوار و مراکز شهری موجود و انتخاب مسیرهای دسترسی مناسب برای تامین این منظور. تامین آنها
-3-2 تهیه الگوی سازمان فضایی مجموعه این الگو با توجه به الگوهای واحده ای مسکونی و همسایگی و فضاهای خدماتی (چگونگی تنظیم فضاهای سکونتی ) و الگوهای فضاهای عمومی شهری و طرح تفصیلی مصوب تهیه گردیده و مبنای طرح آماده سازی قرار می گیرد. این الگو باید بتواند سازمان فضایی و سیمای عمومی مجموعه و اراضی آماده سازی را قبل از تهیه طرح آن تصویر نماید.
* تعیین نقاط، محورها و نشانه های محله ای، ناحیه ای و منطقه ای و شهری
-4-2 بررسی شیوه های مدیریت ساخت (سازمان اجرایی)
-1-4-2 بررسی روشهای مناسب فنی و اقتصادی برای استفاده از انواع مصالح ساختمانی باتوجه به شرایط اقلیمی و امکانات اقتصادی، فنی و سنتی منطقه با الویت استفاده از مصالح بومی
-2-4-2 بررسی امکانات و محدودیتهای فنی موجود در صنعت ساختمان
۶
-3-4-2 بررسی روشها و تکنیکهای مرسوم ساخت مسکن در منطقه
-3-4-2 بررسی مدیریتهای مختلف ساخت مسکن در منطقه اعم از انفرادی، تعاونی، شرکتهای خصوصی و دولتی و تجزیه و تحلیل آنها
-4-4-2 بررسی روشهای مختلف ساخت، نقاط قوت و ضعف هر یک از روشها و پیشنهاد روش انتخابی
-5-4-2 برآورد مصالح قابل تامین در محل و منطقه و بررسی راهها و روشهای تهیه یا تامین کسری آنها
-6-4-2 بررسی و پیشنهاد منابع تامین اعتبار احداث واحدهای مسکونی در زمین مورد نظر
-7-4-2 بررسی و پیشنه اد مدیریت ساخت، ماشین آلات و کارکنان فنی مورد نیاز احداث واحدهای
مسکونی
-8-4-2 ارائه مدیریت ساخت و مرحله بندی اجرای طرح همراه با پیش بینی زمان تقریبی لازم برای
اجرای مراحل مختلف
-9-4-2 تعیین بخشهایی از مجموعه که باید برای آن طراحی معماری صورت گیرد.
-10-4-2 تنظیم برنامه حفظ، نگهداری و بهسازی آینده مجموعه
-11-4-2 تعیین اولویتهای اجرائی
-12-4-2 طراحی الگوهای واحدهای همسایگی با مجموعه های شهری و فضاهای عمومی شهری مطالعه شده در حدی که بتواند مبنای طراحی شهری و تنظیم فضاهای عمومی و ارتباطی محله یا محلات مورد نظر قرار گیرد و در مجموع در طرح ریزی سا خت و بافت، تقسیم بندی اراضی و سایر جنبه های طراحی فضاهای شهری مورد استفاده قرار گیرد.
-13-4-2 تهیه الگوی فضاهای عمومی شهری مانند گذرها، میدانها، گره ها، فضاهای باز عمومی، توقفگاهها، بدنه سازیها و 000
-5-2 نتیجه برنامه ریزی مسکن
-1-5-2 تعیین ابعاد و قطعات تفکیک زمین با توجه به مجموع عوامل فوق
-2-5-2 تهیه الگوهای حجمی از واحدهای مسکونی سایر کاربریهای شهری
٧
-3-5-2 تهیه نقشه تفکیک قطعات زمین با مقیاس 1:500
-4-5-2 تدوین ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری و راهنماهای طراحی فضای شهری این ضوابط و مقررات باید به کیفیتی مطالعه گردد که براساس آنها کنترل فعالیتهای
ساختمانی و اقداماتی که در شکل گیری نهایی فضاهای شهری موثرند، امکانپذیر گردیده و از طریق بیان تصویری، زمینه های کنترل اجرای ایده های طراحی فضاهای مورد نظر را میسر نماید.
-5-5-2 ارزیابی کلیه اعتبارات و هزینه های مورد نیاز طرح
-6-5-2 برآورد مقدماتی هزینه های اجرای طرح
-7-5-2 برنامه ریزی مالی اجرای طرح
-8-5-2 تعیین هزینه های آماده سازی کلیه واحدهای مسکونی و غیرمسکونی قابل فروش طرح براساس
نرخ ترجیحی و دستورالعملهای ابلاغ شده به انضمام تهیه نقشه های مربوطه
تبصره: کلیه برنامه ریزیهای م الی در این بند با توجه به این اصل که بخش عمومی (دولتی ) هیچگونه سرمایه گذاری در محدوده این اراضی نخواهدکرد و کلیه هزینه های سرشکن شده از طریق جمعیتی که بر روی زمین مورد نظر اسکان می یابند، تامین خواهد شد.
مرحله دوم طراحی
• تهیه طرح آماده سازی
• تهیه نقشه کاربری اراضی
• تهیه نقشه شبکه معابر
• تهیه نقشه هدایت آبهای سطحی
• تهیه نقشه تراکم ساختمانی
٨
• تهیه نقشه های مربوط به شبکه های تاسیساتی (آبرسانی، برق و فاضلاب، در صورتی کهتهیه آنها بعهده مهندسین مشاور باشد).

• تهیه طرح فضاهای عمومی شهری مانند : میادین خیابانها، معابر، تق اطعها نشانه هایشهری (مقاطع طولی و عرضی، جزئیات مربوط به موقعیت و خصوصیات فضاهای سبزمجاور آنها، پیاده روها، پارکینگهای اطراف آنها، خط کشی ها و غیره).
• فضاهای باز شهری : پارکینگها، فضای سبز و 000 (به نحوی که تهیه نقشه های محوطهسازی براساس آنها ممکن باشد.)
• تهیه نقشه های مقدماتی مراکز تجاری نمونه که همزمان با عملیات آماده سازی اجرا( خواهد شد. (ع-و- 8099

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 19 آذر 1391    | توسط: صابر خواجه    |    |
نظرات() 

آبیاری و سیستمهای تحت فشار

مقدمه :
با توجه به اینکه کشور ایران در مناطق خشک و نیمه خشک کره خاکی قرار گرفته است همیشه با مشکل کم آبی و بحران آب روبروست که در این راستا دو مشکل اساسی وجود دارد .
1 ) بارندگی کم و تبخیر و تعرق بالا 2 ) پایین بودن راندمان آبیاری حدود 38 % ، خاکی بودن مسیر انتقال آب ، ناهموار بودن داخل مزرعه ، نبودن زهکشهای سطحی و زیر زمینی از طرفی نظر به افزایش روزافزون جمعیت کشور و تامین امنیت غذایی باید سعی نمائیم تا از آبیاری سنتی فاصله گرفته و به آبیاری مدرن و مکانیزه روی آوریم تا بتوانیم راندمان آبیاری را افزایش و تولید را بالا ببریم و سطح زندگی و درآمد جوامع روستایی را ارتقاء بدهیم . برای این منظور باید از سیستم مدرن و مکانیزه یا همان روش آبیاری تحت فشار استفاده نمود . آبیاری تحت فشار روشی از آبیاری است که در آن آب در مجاری بسته که شامل لوله های اصلی و فرعی می باشد با فشار جریان می یابد و از سوراخهایی که به آنها قطره چکان ، آبپاش ، آبفشان و یا نازل گفته می شود به صورت قطره یا ذرات ریز خارج می گردد و بدین طریق از تلفات آب در مسیر انتقال و در داخل مزرعه جلوگیری شده و آب به اندازه ای که لازم است به مزرعه و محصول داده می شود. با این حال ابتدا در مورد آبیاری سطحی یا همان سنتی مباحثی را مطرح می کنیم و مزایا و معایب آن را بررسی می کنیم تا بتوانیم به این نتیجه برسیم که استفاده از آبیاری تحت فشار با توجه به کمبود آب در کشور به مراتب بهتر از آبیاری سطحی (ثقلی) است.

آبیاری سطحی :
آبیاری سطحی به گروه گسترده ای از روش های آبیاری اطلاق می شود که در آنها آب به وسیله نیروی ثقل در سطح مزرعه پخش می شود. آب عموماً در یک نقطه مرتفع یا در امتداد یک ضلع زمین رها شده و سطح مزرعه را تحت جریان سطحی می پوشاند. بازده و یکنواختی آبیاری به یکنواختی خاک، کیفیت ترازبندی زمین، توپوگرافی زمین و کنترل رابطه میان جریان، سرعت نفوذ آب به خاک و زمان آبیاری بستگی دارد. استفاده از خاک به عنوان محیط انتقال (در مقابل انتقال آب از طریق خطوط لوله یا از میان هوا توسط آب پاش ها)، شکل شناخته شده ای از روش های آبیاری سطحی است. همچنین این خاک است که عمق نفوذ را در زمان نفوذ کنترل می کند (در مقابل میزان جریان که توسط آب پاش ها یا قطره چکان ها کنترل می شود). علاوه بر این، در اراضی تحت آبیاری سطحی به سبب تغییر مشخصه های نفوذ و پیشروی آب نسبت به زمان، تعیین و پیش بینی بسیاری از توصیه هایی که از نظر مدیریت ضرورت دارد ممکن نیست. در روش های آبیاری سطحی کنترل آبیاری باید از طریق مدیریت اراضی انجام شود، در حالی که در سیستم های مکانیکی، طراحی و تجهیزات، جایگزین بخش عمده ای از مدیریت های لازم شده اند.
مزایای آبیاری سطحی عبارتند از :
ویژگیهایی که می توان برای آبیاری ثقلی بر شمرد عبارتند از :
قابلیت تطابق و انعطاف پذیری

مصرف کم انرژی

این سیستمها کمتر تحت تاثیر اشکالات تکنولوژیکی قرار می گیرند.

برای اغلب گیاهان و انواع خاک ها قابل اجراست.

در مقابل تغییرات دبی انعطاف پذیری بیشتری نسبت به آبیاری تحت فشار دارد.

انواع روشهای آبیاری سطحی :
v آبیاری کرتی : آبیاری کرتی یکی از روش های آبیاری غرقابی است که برای آبیاری اراضی مسطح مرزبندی شده، استفاده می شود در این روش سطح خاک به صورت غرقابی باقی نمی ماند. از آنجا که خاک تا زمانی که آب نفوذ می کند، غرقاب باقی می ماند، در این روش رواناب وجود ندارد. در مناطق بارانی باید ملاحظاتی برای تخلیه آب مازاد نفوذی انجام گیرد. از این شیوه آبیاری می توان برای محصولات ردیفی و غیر ردیفی، با مرزهای داخلی یا بدون آب، و یا در بسترهای پهن همواره استفاده نمود. این شیوه همچنین در باغات و تاکستان ها نیز به کار برده می شود. از آنجا که یکنواختی نفوذ نسبت به تغییرات نفوذ پذیری بسیار حساس است سرعت نفوذ باید در هر کرت ثابت باشد. نیازی نیست که کرت ها حتماً مستطیلی یا دارای مرزهای مستقیم باشند. پشته ها نیز لزوما دائمی باشند. تحت یک مدیریت خوب، حجم معینی از آب به سرعت در کرت تخلیه خواهد شد. این روش برای جایی که شیب وجود نداشته یا اینکه شیب خیلی کم باشد بسیار مناسب است. در این قسمت لازم می دانیم که در موردمحاسن و مزایای آبیاری مقداری بحث کنیم.
محاسن آبیاری کرتی عبارتند از : عدم وجود هرز آب در انتهای کرت ، در دسترس بودن راندمان 90 درصد در صورت طراحی خوب و به وقوع پیوستن عمل آبشویی به بهترین نحو،امکان استفاده از کارگران بی تجربه،امکان وسعت بخشیدن به کرتها،استفاده حداکثر از بارش.
معایب آبیاری کرتی عبارتند از : مدیریت مشکل و سخت در خاکهای شیرین و نیاز داشتن به تسطیح دقیق زمین،مانع شدن خاکریزها سر راه ماشینهای کشاورزی،در صورتی که مدیریت ضعیف باشدغرقاب شدن طولانی و خفگی گیاه رخ میدهد.
v آبیاری نواری : آبیاری نواری (روی خطوط تراز، شیب دار و هدایت شده) نوار شیب داری از زمین را شامل می شود که ضرورتاً در جهت عرض نوار مسطح بوده و برای جلوگیری از پخش و فرار جانبی آب به وسیله مرزهایی (خاکریز، خاک پشته، پشته و ...) محدود شده است. مرزها معمولاً برای تسهیل عملیات شخم زنی، به صورت موازی احداث می شوند. اما این مورد برای آبیاری، به ویژه برای نوارهای روی خطوط تراز الزامی نیست. دبی نسبتاً بزرگی از بالا دست نوار پیش می رود. پساز آن که بین تمامی عوامل مربوط (دبی واحد ورودی، کمبود رطوبت خاک، سرعت نفوذ، زمان پسروی و طول نوار) ارتباط مناسبی برقرار شد، اگر هدف حذف رواناب باشد، جریان آب در خاک های با نفوذپذیری کم هنگامی که جبهه پیشروی آب حدود 6/0 طول کرت را طی کرده باشد در خاک هایی با نفوذپذیری زیاد پس از طی 9/0 طول نوار قطع می شود. انتهای پایینی نوار با رواناب موقتی ذخیره شده در بالا دست آبیاری می شود. می توان مقدار ناچیزی رواناب (حدود 10 درصد) داشت و دو انتهای بالایی و پایینی غالباً نسبت به بخش میانی کمتر آبیاری می شوند. برای رسیدن به این حد، لازم است که ترکیب ویژه ای از تخلیه رطوبت خاک و دبی جریان به وجود آید.در این هر نوار به طور جداگانه و یا چند نوار با هم آبیاری می شوند.
آب روی سطح خاک به شکل نوار حرکت می کند که عرض این نوارها از 3 الی 30 متر ممکن است باشد و طول آنها از 100 الی 800 متر می تواند باشد.نوارها مستطیل هایی هستند که طول آنها نسبت به عرض خیلی بزرگتر است معمولا برای گیاهانی به کار میروند که به صورت متراکم کشت میشوند مثل گیاهان علوفه ای.از کل عرض نوار آب وارد این نوار میشود این نوار در جهت طولی دارای شیب میباشد و در جهت عرضی شیب آنها صفر است.
محاسن آبیاری نواری عبارتند از: راندمان توزیع نسبتا بالایی دارد،میتوان ابعاد نوارها را بر اساس بهترین و بالاترین راندمان و کم کردن هزینه تسطیح کرد،نیروی انسانی کمی مورد نیاز است.
معایب آبیاری نواری عبارتند از: شیب عرضی ابعاد نوارها را تحت تاثیر قرار داده و موجب میگردد که نوارهای یکدستی نداشته باشیم، در خاکهای بسیار کم نفوذ با اراضی شیب دار دبی باید کاهش یابد بعضی جاها تسطیح را به صورت پله ای انجام میدهند.
v آبیاری شیاری : به این روش جویچه ای و روش جوی وپشته ای هم گویند که از یک سری جوی ها وپشته ها تشکیل شده است ،گیاه روی پشته ها در قسمت بالایی دیواره یا نوک پشته کاشته میشود.ابعاد پشته ها ویا عمق جوی ها بسته به نوع گیاهی که کشت میشود دارد.شیب زمین در جهت جوی ها بایستی وجود داشته باشد.(زمین در جهت جوی باید شیب داشته باشد) واین شیب است که باعث حرکت آب از ابتدا تا انتهای جوی خواهد شد.
محاسن آبیاری شیاری : اگر زمین مناسب آماده گردد وعملیات مدیریتی نیز اجرا شود راندمان کاربرد متوسط تا بالایی دارد،هزینه و سرمایه اولیه تسطیح و شکل دادن زمین زیاد نیست نسبت بقیه آبیاری های سطحی،آب باساقه ی گیاه تماس ندارد در نتیجه گیاه پوسیده نمیشود.
معایب آبیاری شیاری : در شیبهای تند ،بارندگی با شدت وحجم زیاد موجب فرسایش خاک میگردد،املاح آب و خاک در دیواره ها تجمع یافته و موجب کاهش محصول میگردد،تا اتمام آبیاری هرز آب ایجاد میشود.

آبیاری تحت فشار :
آب مایه حیات است و هر جا آب باشد آبادانی نیز به همراه دارد و انسان ها برای به دست آوردن آب متحمل مشکلاتی می گردند و آب نقش اساسی در زندگی انسان ها دارد. راندمان آب آبیاری در بخش کشاورزی ایران در حال حاضر بین 33 تا 35 درصد گزارش شده است و ما باید این راندمان آبیاری را به روش های گوناگون از جمله با استفاده از روش های مختلف آبیاری تحت فشار افزایش دهیم.
ویژگیها و مزایای آبیاری تحت فشار :
آبیاری تحت فشار شامل آبیاری بارانی و قطره ای می باشد و اهدافی که در این روش مدنظر است به شرح ذیل می باشد :
ü افزایش راندمان آبیاری به میزان 70 % در روش بارانی و به میزان 90 % در روش قطره ای و تقلیل میزان آب مصرفی در مقایسه با آبیاری سطحی .
ü عدم تشکیل رواناب سطحی و جلوگیری از فرسایش خاک
ü تنظیم میزان آب مورد نیاز برای انواع خاک ها و کشت ها در فصول مختلف زراعی .
ü تهویه مناسب خاک و یکنواختی پخش آب در سطح مزرعه و عدم نیاز به زهکشی مزرعه
ü افزایش محصول در واحد سطح در مقایسه با آبیاری سنتی
ü عدم نیاز به تسطیح اراضی در این روش
ü جلوگیری از سله بستن و حفظ پوکی خاک
ü عدم نیاز به ایجاد نهرهای خاکی درون مزرعه و نهرهای زهکشی و استفاده بهینه از کل زمین مزروعی
ü قابل استفاده برای تمام گیاهان
ü امکان انجام آبیاری همراه با کودپاشی و سمپاشی و پخش یکنواخت آنها
ü وارد نشدن بذر علفهای هرز به مزرعه به دلیل انتقال آب از طریق لوله ها
ü سهولت در انجام عملیات زراعی
ü تبخیر سطحی در آبیاری قطره ای به حداقل می رسد واز خارج شدن آب از محوطه ریشه جلوگیری می ـ گردد .
ü عدم امکان رویش بذر علفهای هرز به دلیل مرطوب شدن فقط بخشی از سطح خاک اطراف ریشه گیاه اصلی ( آبیاری قطره ای )
ü افزایش کیفی و کمی محصول
ü عدم نیاز به نیروی کارگر زیاد بدلیل ثابت بودن اجزای سیستم
شناخت انواع لوله های قابل مصرف در آبیاری تحت فشار :
لوله های قابل مصرف در سیستم آبرسانی :
v لوله پلی اتیلن HDPG :
مشخصات عمده و شاخص لوله پلی اتیلن به شرح زیر است:
• ضریب هیزن ویلیام این لوله 140 می باشد (هر چه ضریب هیزن ویلیام لوله بیشتر باشد اصطحکاک آب در داخل لوله کمتر است).
• محاسبه قطر لوله بر اساس قطر دهانه قطر دهانه خارجی لوله است و بر حسب میلی متر می باشد.
• فشار کارکرد آن 5/2-4-6-10 اتمسفر است.
• اتصالات آن رزوه ای و جوشی است.
• سایز لوله پلی اتیلن 16-20-25-32-40-50-63-75-90-110-125-140-160-180-200-225-250-280-315 میلی متر است.
v لوله آزبست :
مشخصات لوله آزبست:
• ضریب هیزن ویلیام آن 140 است.
• محاسبه قطر لوله بر اساس قطر داخلی دهانه لوله و بر حسب میلی متر است.
• طول لوله آزبست 4 متر و یا 5 متری است.
• فشار کارکرد 6-9-12-15 اتمسفر است.
• اتصالات آن شامل مانشن، سوکت و اورینگ است.
v لوله پلیکا PVC :
• ضریب هیزن ویلیام این لوله 140 می باشد.
• محاسبه قطر بر اساس قطر داخلی دهانه لوله و بر حسب اینچ است.
• فشار کارکرد آن 2-4-6-8-10-12-14-16 اتمسفر است.
• اتصالات آن نر و ماده، اورینگ و اتصالات سری است.
v لوله آلومینیوم AL :
• ضریب هیزن ویلیام این لوله 120 می باشد.
• محاسبه قطر لوله بر اساس قطر داخلی لوله است و بر حسب اینچ می باشد.
• طول شاخه های لوله آلومنیومی 6-9-12 متری است.
• تا فشار 20 اتمسفر را تجمل می کند.
• اتصالات آن جوشی، بست و قلاب، کمربند و اتصالات سری است.
v لوله گالونیزه :
• ضریب هیزن ویلیام این لوله و بر حسب اینچ است.
• طول لوله 6 متر است.
• اتصالات آن قفل، کمربند و بوشن است.
لوله های قابل مصرف در ادوات سیستمهای آبیاری تحت فشار :
v لوله پلی اتیلن :
قابل مصرف در لوله های آبده سیستم آبیاری قطره ای و سیستم گان یا قرقره ای.
v لوله آلومینیوم :
قابل مصرف در سیستم آبیاری غلطان و سیستم های آبیاری بارانی کلاسیک.
v لوله گالوانیزه :
قابل استفاده در سیستم آبیاری سنترپیوت و سیستم های آبیاری خطی یا لینیر.
آشنایی با سیستمهای آبیاری تحت فشار :
آبیاری بارانی :
سیستم آبیاری بارانی روشی است که در آن آب تحت تاثیر فشار ایجاد شده به وسیله موتور پمپ ، وارد لوله های مسیر شده و از طریق آب پاشها به اطراف پخش می شود.
الف) آبیاری کلاسیک : این آبیاری شامل سیستم کاملا متحرک، سیستم نیمه متحرک ، سیستم ثابت با آبپاش متحرک ، سیستم کاملا ثابت می باشد. مزایای این نوع آبیاری عبارتند از : صرفه جویی در مصرف آب و توزیع یکنواخت آب در مزرعه ، امکان آبیاری در اراضی شیبدار و ناهموار ، توزیع یکنواخت سم و کود در مزرعه ، تمیز شدن برگ گیاهان و جلوگیری از سرمازدگی ، کاهش علف های هرز در مزرعه ، کاهش هزینه های تولید.
v سیستم کاملا متحرک : در این روش کلیه سیستم قابل انتقال و جابجایی است و بیشتر جهت استفاده از آبیاری تکمیلی استفاده می شود.
v سیستم نیمه متحرک : دراین نوع منبع آب و ایستگاه و پمپاژ ثابت بوده و لوله های اصلی و فرعی ، رایزرها و آبپاشها قابل جابجایی می باشند .
v سیستم ثابت با آبپاش متحرک : در این روش کلیه لوله ها و بال ها ثابت است و فقط آبپاش ها که روی رایزرها نصب می شوند متحرک است. در این روش کلیه لوله ها را می توان در زیر خاک نصب کرد. مزایای این روش سهولت کار با آن و سادگی سیستم است.
v سیستم کاملا ثابت :در این روش کل سیستم کاملا ثابت است و بیشتر برای خزانه کاری و محصولات خاصی استفاده می شود. لازم به یادآوری است که هنگاه عملیات کاشت و برداشت و در پایان فصل آبیاری کلیه لوله های روی سطح زمین را باید جمع آوری نمود.
ب) آبیاری مکانیزه : این نوع آبیاری شامل سیستم آبفشان غلطان یا ویلمو ، سیستم آبیاری خطی یا لینیر (Linear) ، سیستم آبیاری دوار مرکزی یا سنترپیوت ، سیستم آبیاری قرقره ای یا گان.
v سیستم آبفشان غلطان یا ویلمو : این روش آبیاری برای سطوح بزرگ و هموار و همچنین برای گیاهان زراعی پا کوتاه که حداکثر ارتفاعشان یک متر بیشتر نباشد، استفاده می شود.
v سیستم آبیاری خطی یا لینیر (Linear) : این روش آبگیری از کانال وسط مزرعه یا از طریق لوله های زیرزمینی و شیر هیدرانت های کنار مزرعه انجام می شود.در سیستم خطی، دستگاه به صورت مستقیم حرکت می کند تا به انتهای مزرعه برسد سپس باید در همین مسیر برگردد حال برای اینکه در مواقع برگشتن قسمت انتهای مزرعه گل آلود است بهتر است، دستگاه نصف مزرعه را آبیاری کند سپس تا انتهای مزرعه بدون انجام آبیاری حرکت کند و در زمان برگشت انتهای مزرعه را آبیاری کند و قسمت ابتدای مزرعه که قبلا آبیاری شده بوده بدون آبیاری حرکت کند.
v سیستم آبیاری دوار مرکزی یا سنترپیوت : این سیستم در حال حاضر یکی از مکانیزه ترین سیستم های آبیاری تحت فشار است که برای آبیاری در سطوح بزرگ و یکپارچه و برای اراضی نسبتا سبک استفاده می گردد و مزرعه را به صورت دایره ای آبیاری می کند. مساحت تحت پوشش این سیستم بین 25 تا 60 هکتار است.
v سیستم آبیاری قرقره ای یا گان : این سیستم بیشتر برای تکمیلی و در اراضی دیم استفاده می شود و تشکیل گردیده از قرقره، شاسی، لوله پلی اتیلن، آبفشان گان و غیره.
ج) اطلاعات طراحی :
مهمترین اطلاعات لازم برای آبیاری بارانی شامل اندازه و شکل توپوگرافی زمین ، منابع آب ، اطلاعات هواواقلیم شناسی ، خواص فیزیکی خاک و نوعانرژی است که قبل از فاز طراحی در فاز مطالعات باید دقیق مورد بررسی قرار گیرند .
v توپوگرافی و شکل زمین : اندازه و شکل زمین در تعیین طول لوله های اصلی و فرعی و چگونگی آرایش سیستم ضرورت دارد . همچنین تهیه نقشه توپوگرافی از زمین مورد نظر لازم است زیرا به کمک این نقشه است که می توان محل پمپاژ و جهت قرار دادن لوله های اصلی و فرعی و اختلاف ارتفاع سطح منبع آب را نسبت به بالاترین و پایین ترین نقطه انتخاب نمود .
v منابع آب : موفقیت طراحی یک سیستم بارانی بستگی زیادی به کیفیت و کمیت منابع آب دارد . منبع آب از نظر کمی باید با توجه به نیاز حداکثر گیاه مورد نظر باشد .
v هوا و اقلیم شناسی : یکی از مهمترین عوامل تعیین کننده احتیاجات آبی گیاه می باشد . با اندازه گیری فاکتورهای مختلف جوی فرمولهای مختلف تجربی بدست آمده که به کمک آنها می توان میزان احتیاج آبی گیاه را بدست آورد و لذا باید در نظر داشت که کاربرد چنین فرمولهایی بستگی به آب و هوای منطقه دارد . جهت تعیین احتیاجات آبی گیاهان با توجه به شرایط آب و هوایی منطقه و نوع گیاه بهتر است در خود منطقه اندازه گیری های لازم صورت گیرد .
v خواص فیزیکی خاک : اطلاعات خاک شامل نفوذپذیری و ظرفیت نگهداری آب در خاک می باشد که لازم و ضروری است . بافت و ساختمان خاک دو عامل مهم و مؤثر در نفوذپذیری و ظرفیت نگهداری آب در خاک می باشند پس باید یک اطلاع کلی از بافت و ساختمان خاک در نتیجه از نفوذپذیری و ظرفیت نگهداری آب در خاک داشته باشیم . رطوبت قابل استفاده خاک برای گیاه عبارت است از اختلاف ظرفیت نگهداری آب در خاک و نقطه پژمردگی خاک . موقعی که مقدار رطوبت خاک از حد ظرفیت نگهداری آب در خاک کمتر می شود جذب رطوبت توسط ریشه گیاه کندتر شده و در نقطه پژمردگی اکثر گیاهان قادر به جذب آب خاک نمی باشند . بنابراین برای اینکه گیاه پژمرده نشود بایستی آبیاری را قبل از اینکه رطوبت خاک به نقطه پژمردگی برسد تکرار نمود . برای این منظور معمولاً تکرار آبیاری برای اغلب گیاهان زراعی موقعی صورت می گیرد که در حدود 50 تا 70 درصد رطوبت قابل استفاده خاک از منطقه توسعه ریشه جذب آب گیاه شده باشد .
v نوع انرژی : در مناطقی که امکان استفاده از برق فشار قوی وجود دارد بررسی امکان استفاده از الکتروموتور برای راه اندازی پمپ لازم است . این بررسی شامل تعیین فاصله ایستگاه پمپاژ تا نزدیک ترین پست برق فشار قوی هزینه برق مصرفی و هزینه های احتمالی دیگر خواهد بود . در جایی که امکان استفاده از برق وجود ندارد باید بررسیهای فنی و اقتصادی روی موتورهای حرارتی ( گازوئیلی ، بنزینی و نفتی ) انجام گیرد .
د)انواع آبپاشها :
v آبپاشهای قابل حمل : آبپاشهای قابل حمل به یک شیلنگ متصل می شوند . این شیلنگ آب پر فشار را برای به حرکت در آوردن دنده ها که باعث چرخش می شوند حمل می کند آب در نهایت روی چمن پاشیده می شود . از یک ریسمان که به یک تکه چوب بسته شده و کمی در زمین فرو رفته برای جلوگیری از حرکت آبپاش کمک گرفته می شود . آبیاری با این روش آبیاری کاملی است اما کندی عملیات و آبیاری بیش از حد از معایب این سیستم می باشد .
v آبپاشهای نوسانی : آبپاش نوسانی شامل یک لوله فلزی دارای حفره های ریز می باشد که به کندی از سمتی به سمت دیگر می چرخد و در این حالت یک سطح مربع شکل از چمن را زیر پوشش قرار می دهد . تنظیم دستگاه می تواند به صورتی انجام گیرد که بتواند مربعی کامل ، نصف مربع یا یک چهارم مربه را پوشش دهد . مکث آبپاش در هر دو انتهای مسیر آبپاشی باعث می شود که این مناطق بیشتر از مناطق میانی آب دریافت کنند . در حالت ربع مربع قسمت اعظم آب در حوالی آبپاش و قسمتهای خارجی سطح مشخص شده پراکنده می شود . بنابراین در این آبپاشها یک بی نظمی به صورت آبیاری بیش از حد نواحی انتهایی مسیر و آبیاری کمتر قسمتهای میانی رخ می دهد .
v آبپاشهای دورانی : آبپاشهای دورانی شامل بازویی می شود که در اثر فشار آب در یک ناحیه به صورت دورانی می چرخد . این آبپاشها آب را به صورت مختلفی روی چمن پراکنده می کنند . فشار کافی و متناسب آب برای ایجاد یک پوشش مؤثر لازم می باشد . اگر فشار آب بیش از حد بالا باشد باعث پراکنده شدن آب به نواحی خارجی تر می شود . در صورت پایین تر از حد بودن فشار آب نیز بیشتر آب در نزدیکی آبپاشها پراکنده می شود .
v آبپاشهای چرخنده : آبپاشهای چرخنده آب را با فشار زیاد در یک الگوی دایره ای پراکنده می کنند . یک قطعه فلزی با قرار گرفتن متناوب در مسیر آب ، جریان را قطع و وصل می کند که باعث یکنواختی پراکندگی آب می شود . آبپاشهای چرخنده پوشش مؤثر و مناسبی ایجاد می کنند و می توان آنها را برای پوشش دادن قسمتی از یک دایره نیز تنظیم کرد .
v لوله های تراوا : این لوله ها به گونه ای طراحی شده اند که شکافها یا سوراخهای ریزی روی یک طرف این لوله های تخت به صورت منظم تعبیه شده است . آب تحت فشار به صورت جریان ملایمی در جهت های مختلف به منظور ایجاد یک پوشش تا حد امکان کامل از سوراخها خارج می شود . پراکنش یکنواخت آب به وضعیت سوراخها بستگی دارد زیرا پس از ساعتها استفاده ممکن است بعضی از سوراخها گشادتر شوند . زاویه خروج اب اغلب به نحو پهن شدن لوله بر روی زمین بستگی دارد . فشار به سرعت در طول لوله کاهش پیدا می کند به همین دلیل قسمتهای ابتدایی لوله آب بیشتری دریافت می کند اما در عوض الگوی آبیاری به صورت دلخواه قابل تغییر است بطوری که می توان با این سیستم نواحی اطراف درختها و نوارهای غیر مستقیم اطراف باغ را آبیاری نمود .
v آبپاشهای لکه ای : این سیستم معمولاً برای آبیاری نواحی کوچکی که از دسترس آبپاشهای ذکر شده خارج شده اند استفاده می شود . این آبپاشها طراحیهای متعددی دارند که یکی از آنها لوله چرخنده ای است که سوراخهایی روی آن تعبیه شده و الگوی آبپاشی به شکل دایره ای نامنظم ایجاد می کنند .
آبیاری قطره ای :
آبیاری قطره‌ای عبارتست از روشی که طی آن آب با فشار کم از روزنه یا وسیله‌ای به نام قطره چکان از شبکه خارج و به صورت قطراتی در پای بوته ریخته می‌شود. شبکه‌ای که آب را در سراسر مزرعه توزیع می‌نماید به کمک قطره چکان و با فشار کم در روی زمین پاشیده می‌شود. از مشخصات این روش تحویل آب به گیاه با فشار کم در منطقه ریشه‌ها ، در سطح زمین (در زیر خاک) خواهد بود. در این روش بیشترین راندمان آبیاری وجود دارد و در اکثر باغات مورد استفاده قرار می گیرد.
الف) تجهیزات آبیاری قطره ای : تجهیزات آبیاری قطره ای عبارتند از : سیستم کنترل مرکزی ، لوله های اصلی و فرعی و قطره چکانها.
سیستم کنترل مرکزی خود شامل قطعات زیر است :
v پمپ تامین کننده فشار آب
v سیکلون : اولین مخزنی که بعد از پمپ قرار دارد سیکلون است و آب از پهلو وارد دستگاه شده و پس از چرخش و دوران شن های موجود در آب به مخزن پایین سیکلون سقوط می کند و آب از مجرای خروجی بالای سیکلون خارج می شود. 80 درصد رسوبات در سیکلون ته نشین می گردد.
v ***** شن : ***** شن بعد از سیلکون قرار دارد. در این دستگاه سه لایه شن روی یک ***** یا صفحه مشبک قرار دارد که آب از بالا وارد دستگاه شده و پس از عبور از لایه های شن و جدا شدن ذرات معلق و مواد اضافی آب از مجرای خروجی پایین دستگاه خرج می شود. برای شستن و تمیزکردن شن ها باید شیر فلکه 1 و 3 را بست و شیرهای 2 و 4 را باز کرد تا جریان آب حالت عکس پیدا کرده و رسوبات از دهانه شماره 4 خارج می شود و در حالت کار باید شیر 1 و 3 را باز نمود تا سیستم کار کند.
v ***** توری : این ***** از دو ***** داخل هم تشکیل شده و تصفیه نهایی توسط این ***** انجام می گیرد و باید هفته ای دو مرتبه این توری ها را تمیز کرد.
v مخزن کود :این مخزن بین ***** شن و ***** توری قرار دارد و کودهای قابل حل در آب در این مخزن ریخته و سپس وارد سیستم می شود.
ü کودهای قابل حل در آب عبارتند از : اوره، نیترات آمونیوم، سولفات آمونیوم، کلرور پتاس و کودهای میکرو.
ü نکته قابل توجه اینکه شیلنگ ورودی آب به مخزن کود باید تا نزدیکی انتهای تانک برسد تا کود با آب به خوبی مخلوط گردد. طریقه کود دادن به این نحو است که کود قابل حل در آب را باید طبق نظر کارشناس و با توجه به نوع گیاه در تانک کود ریخت و شیر فلکه زیر تانک کود را آنقدر ببندیم که اختلاف فشار بین دو نقطه ورود و خروج آب در داخل تانک حدود 5 متر باشد بنابراین کود به نسبت معین وارد آب آبیاری می گردد.
لوله های آبیاری قطره ای عبارتند از :
v لوله های اصلی که آب را از ایستگاه پمپاژ به مزرعه می برد.
v لوله های نیمه اصلی که آب را از لوله های اصلی گرفته و به لوله های فرعی می رساند.
v لوله های فرعی که قطره چکان ها روی آنها نصب است و در سطح باغات و روی زمین قرار دارند.
قطره چکان ها :
ساختمان قطره چکان ها که جلو فشار آب اضافی را گرفته و در مقابل سرما و گرما مقاوم می باشند.
قطره چکان ها انواع مختلفی دارند مانند قطره چکان در خط _ روی خط تنظیم شونده – تک خروجی و چند خروجی که بر حسب نیاز از آنها استفاده می شود. گاهی در آبیاری قطره ای به جای قطره چکان از آبفشان هم استفاده می شود که انواع مختلفی دارد که عبارتند از :
• مه پاش: که آب را به صورت مه پخش می کند.
• میکروجت: آب را به صورت چندین رشته باریک پخش می کند.
• بابلر: که آب را به صورت فواره مانند پخش می کند.
عواملی که باعث گرفتگی قطره چکان می شوند عبارتند از :
• عوامل فیزیکی مانند شن و ماسه
• عوامل شیمیایی مانند رسوبات سولفات کلسیم و منیزیم
• عوامل بیولوژیکی مانند باکتری و جلبک
ب) مزایای آبیاری قطره ای :
ü صرفه جویی در مصرف آب
ü کاهش هزینه های کاری
ü امکان آبیاری در اراضی شیبدار و ناهموار
ü کاهش رویش علف های هرز
ü استفاده از منابع آب باد بی کم
ü افزایش سطح زیر کشت
ü عدم ایجاد فرسایش خاک
ü افزایش کیفیت و کمیت محصول
ü امکان دادن عناصر غذایی همراه با آب آبیاری
ü کنترل زمان و دور آبیاری
ج) انواع قطره چکان :
v قطره چکان چند دهانه ای : برای آبیاری درختان در باغهای میوه اجباراً از قطره چکانهایی که با فشار زیاد تر و با چند دهانه خروجی آب به پای درخت برسانند استفاده می شود . به هر یک از دهانه ها لوله باریکی وصل شده و آب را تا فاصله چند متری منتقل می نماید بدین ترتیب با 1 یا 2 قطره چکان می توان نسبت به آبیاری یک درخت اقدام نمود . تعداد این خروجی ها از 1 تا 5 متغیر است .
v قطره چکان دکمه ای : این قطره چکانها کوچک بوده و دارای دهانه کوچکی به قطر کمتر از 1 میلی متر هستند . با سوراخ کردن لوله های آبرسانی فرعی این قطره چکانها در آن سوراخها قرار می گیرند . آب از دهانه ورودی داخل قطره چکان شده و پس از طی بدنه از دهانه خروجی آن به سطح خاک می چکد . از مزایای این قطره چکان ارزانی قیمت آن و سرعت نصب و ساده بودن کار با آنهاست .
v قطره چکان با مجرای طولانی : این نوع قطره چکان در مسیر لوله فرعی قرار گرفته و آب از دهانه ورودی وارد قطره چکان شده و پس از طی مسیر مارپیچ طولانی از دهانه خروجی خارج می گردد . عیب عمده این قطره چکان احتمال مسدود شدن مسیر در اثر رسوبات نمکی و یا ذرات جامد معلق در آب می باشد . این قطره چکان قابل تعمیر نبوده و در اثر انسداد مجرا باید با آب اسید شسته و یا تعویض شود .
v قطره چکان صفحه ای :این قطره چکان از چند صفحه منطبق بر هم تشکیل شده بطوری که هر صفحه دارای دیواره عرضی عمود بر صفحات است . آب در مسیر خود این دیواره های عرضی را دور زده و از سوراخ انتهایی به صورت قطره خارج می شود . مجموعه این صفحات روی هم قرارگرفته و به قطره چکان شکل صندوق کوچکی می دهد .
د) عواملی که بایستی در انتخاب سیستم آبیاری قطره ای مورد توجه قرار گیرد :
1- خاک :
v بافت خاک و نفوذ پذیری : مناسب ترین بافت برای روش آبیاری قطره ای بافت متوسط ( لوم ) می باشد . دبی قطره چکان مورد استفاده در این نوع خاک می تواند بین 2 تا 8 لیتر در ساعت تغییر نماید . در بافتهای سنگین ( رسی ) به علت کمی نفوذ پذیری خاک ( کمتر از 5 میلی متر در ساعت ) و همچنین در بافتهای سبک ( شنی ) به علت زیادی نفوذ پذیری خاک ( بیشتر از 30 میلی متر در ساعت ) استفاده از قطره چکان با دبی کم ( حداکثر دبی نقطه ریزش آب 2 لیتر در ساعت ) توصیه می گردد .
v شوری و قلیائیت خاک : استفاده از سیستم آبیاری قطره ای در شرایط شور بودن خاک که در آن هدایت الکتریکی عصاره اشباع خاک بیشتر از 4 دسی زیمنس بر متر است و همچنین در شرایط قلیایی بودن خاک که در آن هدایت الکتریکی عصاره اشباع کمتر از 4 دسی زیمنس بر متر و اسیدیته گل اشباع بیشتر از 8 می باشد ، قبل از انجام عملیات آبشویی در شرایط شوری خاک و افزایش مواد اصلاحی و آبشویی در شرایط قلیایی بودن توصیه نمی گردد . لازم به ذکر است ضوابط فوق برای گیاهان حساس می باشد ، برای گیاهان غیر حساس ارقام ارائه شده قابل تعدیل است .
v وجود لایه محدود کننده در پروفیل خاک : در صورتی که در عمق حداکثر ریشه دوانی خاک لایه محدود کننده غیر قابل نفوذ برای ریشه و آب و یا لایه های گچی و آهکی وجود داشته باشد بایستی قبل از احداث سیستم آبیاری قطره ای و کاشت نسبت به اصلاح آن اقدام گردد .
v شیب و توپوگرافی :در شیبهای بیشتر از 10 درصد استفاده از قطره چکان با دبی کمتر از 4 لیتر در ساعت توصیه می گردد . در شیبهای خیلی تند بیش از 25 درصد ایجاد شیارهایی در طول ردیفهای کشت که معمولاً در روی خطوط تراز کشت می شوند جهت استقرار لوله های فرعی ضروری است . وقتی توپوگرافی زمین دارای پستی و بلندیهای زیاد و نامنظم باشد تهیه نقشه توپوگرافی با خطوط تراز نیم متری جهت طراحی هیدرولیکی شبکه لازم است .
2- آب و هوا :
v میزان بارندگی و قدرت تبخیر کنندگی هوا : معمولاً سیستم آبیاری قطره ای در کلیه اقلیمهایی که در آنها میزان بارندگی تکافوی نیاز آبی کیاه مورد کشت را نمی دهد قابل اجراست . از نظر اقتصادی کاربرد این سیستم در شرایط خشک و نیمه خشک بیشتر از مناطق مرطوب مقرون به صرفه خواهد بود .
v سرعت باد : سرعت زیاد باد ( تا حدی که به رشد گیاه لطمه نزند ) عامل محدود کننده ای در انتخاب سیستم آبیاری قطره ای نمی باشد . فقط در باغات و در سرعتهای بیشتر از 5 متر در ثانیه احداث باد شکن و همچنین تخصیص قطره چکانهای بیشتر برای هر درخت و افزایش دور آبیاری ( جهت توسعه دادن به رشد ریشه )توصیه می گردد .
v عوامل گیاهی : آبیاری قطره ای برای کلیه محصولات باغی ، جنگل کاریها و گیاهان زراعی و صیفی جات که به صورت ردیفی کشت می شوند قابل توصیه است . برای زراعتهایی که به صورت متراکم کشت می شوند معمولاً از نظر اقتصادی استفاده از این سیستم توجیه پذیر نمی باشد .
ه) مواد مورد استفاده در طراحی :
1- نقشه های مورد استفاده در طراحی :
v نقشه عمومی طرح : در این نقشه بایستی محدوده طرح مشخص شده و در آن محل عبور جاده ها ، لوله های آب ، انهار ، مسیر عبور سیمهای برق ، محل چاهها ، مخازن آب ، زهکشهای طبیعی ، عوامل طبیعی و تأسیسات ساخته شده مشخص شود . همچنین قطعه بندی مزارع و خیابانهای بین مزارع و نقشه کاشت نیز بایستی در روی آن مشخص گردد . مقیاس آن با توجه به مساحت پروژه از 500 : 1 در مساحتهای کوچک تا 2000 : 1 در مساحتهای بزرگ قابل تغییر است .
v نقشه توپوگرافی : با مقیاسی برابر با نقشه های عمومی که در آن خطوط تراز با اختلاف ارتفاع نیم متری ترسیم شود . لازم به توضیح است که در پروژه های کوچکتر از 100 هکتار در صورت داشتن شیب کم و یکنواخت وجود نقشه توپوگرافی ضرورت نخواهد داشت و کافی است که در روی نقشه عمومی طرح جهت شیب مشخص شود .
v نقشه پروفیل طول مسیر لوله اصلی و نیمه اصلی طرح : ترسیم پرفیل طولی مسیر شبکه اصلی با مقیاس افقی نقشه عمومی و با مقیاس 100 : 1 در جهت قائم در پروژه هایی که دارای توپوگرافی نامنظم هستند برای انجام محاسبات هیدرولیکی شبکه اصلی ضروری است . در صورت مسطح بودن زمین و یا داشتن شیب یکنواخت تهیه نقشه پروفیل مسیر لوله اصلی لازم نمی باشد .
v نقشه های خاکشناسی : انجام مطالعات خاکشناسی تفضیلی و نیمه تفضیلی خاکهای منطقه پروژه و تهیه نقشه های خاکشناسی طبق ضوابط و دستور العملهای مؤسسه تحقیقات خاک و آب وزارت کشاورزی برای پروژه های بزرگ ( بزرگتر از 100 هکتار ) توصیه می گردد . از این نقشه ها و گزارشات مربوط به آن اطلاعات مربوط به خاک از قبیل سری های خاک ، بافت ، نفوذ پذیری ، عمق لایه محدود کننده نفوذ ریشه و آب ، میزان گچ ، آهک ، شوری و قلیائیت خاک ، میزان سنگریزه ، حاصلخیزی خاک و عمق سفره زیرزمینی قابل استنتاج می باشد . در پروژه های کوچکتر از 100 هکتار انجام مطالعات خاکشناسی ضروری نبوده و بررسیهای محل پروژه جهت جمع آوری اطلاعات خاکشناسی فوق الذکر کافی می باشد.
جمع آوری: ابوطالب آقائی

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 7 آذر 1391    | توسط: صابر خواجه    | طبقه بندی: آبیاری و سیستمهای تحت فشار،     |
نظرات() 

عملکرد چیلر های جذبی

در فایل عملکرد چیلر های جذبی که به صورت پاورپوینت می باشد ابتدا سیکل ساده یک چیلر جذبی و سپس بخش های مختلف آن از قبیل کندانسور،زنراتور ، اوابراتور و ... شرح داده می شود.در ادامه مدل های مختلف چیلر های جذبی از قبیل چیلر جذبی شعله مستقیم ، چیلر جذبی تک اثره با مصرف آبگرم، چیلر جذبی تک اثره با مصرف آب داغ  و... معرفی و تشریح می شوند. لازم بذکر است در این فایل ضریب عملکرد مدل های مختلف چیلر های جذبی نیز محاسبه و مطرح می شود.

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 12 تیر 1391    | توسط: صابر خواجه    | طبقه بندی: چیلر،     |
نظرات() 

سختی گیر چیست؟

در این مطلب ابتدا به معرفی سختی آب ،تقسیم بندی آن،علت بوجود آمدن سختی آب و روش های جلوگیری از آن پرداخته سپس سختی گیرهای رزینی را معرفی می کنیم.بخش سختی گیرهای رزینی شامل: نمک های سختی گیر ،نصب و راه اندازی سختی گیر ،روش احیاء سختی گیر رزینی با استفاده از شیر سه راهه ،نگهداری سختی گیرو... می باشد.

 بخش سختی گیرهای الکترونیکی نیز شامل :اصول سختی گیری الکترونیکی،EDS چه تفاوتی با روش رزینی دارد؟،جنس لوله ها چه تاثیری بر EDS دارد؟ و ... می باشد.

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 12 تیر 1391    | توسط: صابر خواجه    | طبقه بندی: سختی گیر،     |
نظرات() 

ضوابط طراحی تاسیسات مکانیکی فضاهای آموزشی

ضوابط طراحی تاسیسات مکانیکی فضاهای آموزشی، مربوط به ضوابط طراحی بخش های مختلف تاسیسات یک فضای آموزشی از جمله مدارس می باشد.در این فایل ضوابط طراحی تاسیسات گرمایشی ،طراحی سیستم های اطفاء حریق،طراحی تاسیسات سیستم های بهداشتی از قبیل آب باران، فاضلاب و اب سرد و گرم مصرفی ،طراحی موتورخانه حرارت مرکزی ارائه شده است.همچنین شرایط استفاده از مشعل های گازی و دوگانه سوز، منبع سوخت،سیستم گرمایش کفی،نگهداری تاسیسات، منابع انبساط ، رسوب گیرها ، مبدل های صفحه ای نیز مطرح شده است.در پایان متناسب با هر شرایط اقلیم آب و هوائی سیستم های تاسیساتی از قبیل پکیج گرمایشی با رادیاتور، کوره های هوای گرم، گرمایش تابشی برای کارگاه های مرتفع، سیستم های موتورخانه حرارت مرکزی و... پیشنهاد می گردد.

نوشته شده در تاریخ شنبه 27 خرداد 1391    | توسط: صابر خواجه    | طبقه بندی: موتورخانه،     |
نظرات() 

دمپر خودکار موتورخانه Vent Damper

اصول کارکرد دمپرهای خودکار موتورخانه بسیار ساده می باشدVent Damper ها بر روی هواکش و درست بعد از کلاهک اضافه می شوند. در این وسیله و در زمانی که مشعل دیگ خاموش می گردد، صفحه ای بصورت اتوماتیک مسیر دودکش را مسدود می نماید این عمل موجب ممانعت از خروج توده عظیم هوای داغ داخل دیگ و کاهش تلفات حرارتی آن می شود.این صفحه متحرک تا نوبت بعدی روشن شدن مشعل، مسیر دودکش را مسدود نگه می دارد . با افت دمای آب گرم چرخشی داخل دیگ و فرمان روشنی مشعل، به منظور تخلیه و خروج محصولات احتراق سوخت، مجدداً این صفحه باز می گردد.
تعداد دفعات روشنی و خاموشی مشعل با استفاده از مختلفی از جمله دمای هوای خارج ساختمان، بار حرارتی ساختمان وضعیت دودکش موتورخانه، تعداد مشعلهای در سرویس، تناسب ظرفیت حرارتی مشعل با قطر دودکش، وضعیت عملکرد پمپ های آب گرم چرخشی و مصرفی، وضع یت مصرف آب گرم بهداشتی، عایق کاری سیستم لوله کشی، عایق کاری بدنه دیگها، درزبندی پره های دیگ، موقعیت استقرار موتورخانه و تبادل حرارتی محیط آن با اطراف بستگی دارد .

نوشته شده در تاریخ شنبه 27 خرداد 1391    | توسط: صابر خواجه    | طبقه بندی: موتورخانه،     |
نظرات() 

اجزاء پمپ (محفظه آب بندی، اورینگ ها، سیل ها،كاسه نمدها، گلندها،پكینگ ها)

محفظه آب بندی:

این محفظه شامل آب بندها و اجزاء مربوطه است و برای رسیدن به بازدهی مناسب در قطعات هیدرولیک وجودآب بندی کامل و مناسب ضروری است.آب بندی بین قطعات درهیدولیک بوسیله آب بندهاانجام میشود.آب بندها براساس استفاده به دو نوع کلی ثابت و متحرک تقسیم میشوند:
- آب بند ثابت: به صورت واشر بین قطعات غیر متحرک به کار میرود.
- آب بند متحرک: برای آب بندی قطعات متحرک بکار می رود و برطبق شکل انتخاب میگردد.نوع آب بندهرقطعه توسط سازنده تعیین میگرددو در زمان تعویض بایدبه این موضوع توجه داشت. 

- انواع آب بندها

1 – اورینگها :

معمولی ترین آب بند مورداستفاده درماشین آلات می باشد.اورینگ ها به عنوان سیل ثابت و متحرک استفاده میشوند وجنس آنها معمولا از ترکیبات لاستیک های مصنوعی می باشند.موارداستفاده اورینگ برای آب بندی پیستون درسیلندر و شیرهای هیدرولیکی محل اتصال شلنگ ها و پمپ ها استفاده میشود.
طرح اورینگ طوری است که برای نصب در شیارها ساخته شده است و زمان نصب تا10 درصد فشرده می شود.درموارد استفاده متحرک عمر اورینگ به صافی سطح قطعه ها و اندازه بودن آن مربوط میشود.اورینگ ها در مواردی که محل آب بندی دارای گوشه و زاویه است استفاده نمی شود.اگر اورینگ در قطعه ای تحت فشار زیاد نصب شود،با گذاشتن یک رینگ فیبری در پشت آن از خارج شدن اورینگ
از شیارخود جلوگیری می کند. همیشه بایدیک رینگ فیبری درطرف کم فشاراورینگ نصب شود. در صورت استفاده از دو رینگ فیبری اورینگ در وسط آنها قرار میگیرد.

2- آب بندهای V شکل و U شکل

V پک ها و U پک ها از سیل های متحرکی هستند که برای آب بندی پیستون و شافت پمپ ها استفاده میشوند. جنس آنها معمولا از چرم یا لاستیک طبیعی و مصنوعی یا پلاستیک میباشد.طرز نصبشان طوری است که فشارسیال لبه آب بند را به دیواره بچسباند و آب بندی را بهتر و کامل تر کند.برای آب بندی قطعات پمپ بایستی حداقل یک بسته از این نوع آب بند را بکار بر دو چند آب بند را همراه هم در یک شیار قرار داد.

3- سیل های فلنجی و گردگیرها :

گردگیرها سیل های متحرکی از جنس چرم یا لاستیک مصنوعی یا پلاستیک بوده که معمولا در پیستون ها بکار میروند. عمل آب بندی بوسیله بازشدن لبه آنها و چسبیدن به سطح قطعه انجام میشود.

4- آب بندهای فلزی

از نظرشکل و ساختمان مانند رینگ های پیستون موتور بوده و ممکن است که فلزی یا غیرفلزی باشند. جنس آنها عموما از فولاد بوده و دارای نشتی زیاد میباشند،مگر اینکه خیلی
دقیق و فیت نصب شوند. سیل های فلزی به دو صورت بازشونده (پیستونی) وجمع شونده (شفت جک) وجود دارند و در جاهایی بکار میروند که میزان حرارت بسیار بالا است. این آب بندها به دلیل نشتی زیاد با کاسه نمد و کانال تخلیه به مخزن در سیستم بکار میروند.

5 - واشر کمپرسی

این واشرها فقط برای کاربرد ثابت مثل کوپلینگ، لوله ها ، پوسته پمپ و امثال آنها با پرکردن قسمت های ناصاف آب بندی را انجام میدهد و ممکن است فلزی یا غیر فلزی باشند.

6- کاسه نمدها :

درجاهایی که شافت ازپوسته خارج میشودکاسه نمدها نصب میشوند.اگرفشاراتمسفر از فشار کاسه نمد بالاتر باشد از عبور هوا به داخل و اگر فشار پشت کاسه نمد بالاترازفشار جو باشدازنشت سیال یا بخار به بیرون جلوگیری میکند.بهترین نوع قابل استفاده برای پمپ یک رینگ فانوسی است که بداخل آن آب تزریق میشود.این تزریق آب یا از خروجی خود پمپ تامین میشود یا اگر سیال پمپ غیر آب باشد از یک منبع مستقل آب را لوله کشی میکنند.اگر مایع آب بندی کننده دارای ذرات جامدی باشد که به غلاف های کاسه نمد آسیب برساند بهتر است که سر راه آن فیلتر قرار گیرد.

7 - گلندها :

بوش های یکپارچه ای هستند،که به منظور سفت کردن پکینگ ها جهت آب بندی بیشترازآنهااستفاده میشود.میزان سفت کردن پیچ های آن به طورتجربی به اندازه ای است، که مابین اصطکاک ، آببندی ، روغن کاری و خنک کاری تعادل حفظ شود.
اجزاء پمپ (محفظه آب بندی، اورینگ ها، سیل ها،كاسه نمدها، گلندها،پكینگ ها)

اجزاء پمپ (محفظه آب بندی، اورینگ ها، سیل ها،كاسه نمدها، گلندها،پكینگ ها)


8 - پکینگ کمپرسی

ازاین نوع آب بندمیتوان به جای وی پک ویو پک هااستفاده کرد.جنس آن معمولا از پلاستیک یا نخ نسوزو یا لاستیک نخ دار با روکش فلزی میباشد.آین آب بندها برای قسمت های با فشار کم بکار میروند.در حقیقت عامل آب بندی کننده براساس افت فشار سیال در طول غلاف می باشند. علت اینکه پکینگ ها باید دارای خواص پلاستیکی ( فرم پذیری ) باشنداین است تا مقدارفشردگی روی اسلیو (غلاف ها) راتنظیم کنند ونیز خواص الاستیک جهت جذب انرژی و آسیب نرساندن به جزء دوار را داشته باشند و به صورت رینگ هایی درداخل محفظه آب بندی قرارگیرند.انرژی اصطکاکی(گرما) تولیدشده دراثر گردش شافت از طریق نشت مقدارکمی مایع از پوسته یا توسط محفظه خنک کاری پشت آن و یا استفاده از هر دو دفع می شود.

جنس پکینگ ها:


1- آزبستوس:

كه برای درجه حرارت های پایین ازآن استفاده میکنند.این پکینگ ها قبلا بوسیله گرافیت یا روغن ، روغن کاری میشوند.

2- متالیک:

این پکینگ ها برای فشارهاودماهای بالا استفاده میشوند.پکینگ های متالیک ترکیبی از فویل فلزی(مس،آلومینیم،بابیت و....) باگرافیت یاموادچرب کننده دیگرمیباشند. روغنکاری نقش مهمی در این آب بند دارد زیرا اگر خشک کار کند روی سطح تماس مثلا سیلندر خط می اندازد.

9 - آب بند های مکانیکی

آب بند هایی که تاکنون توصیف شد عمدتا از نوع پکینگ بودند.استفاده ازپکینگ ها به عنوان آب بند همیشه مناسب و عملی نیست.با محکم کردن پیچ های گلند اصطکاک و انرژی ایجاد شده سبب کاهش عمروخراب شدن غلاف ها میگردد.از طرف دیگر بعضی از مایعات مثل بوتان و پروپان حلال مواد چرب کننده پکینگ ها هستند که دراین صورت دقت آب بندی ازبین می رود. به دلایلی که گفته شد و همچنین زمانی که میزان نشت باید حداقل باشد از آب بندهای مکانیکی استفاده میکنند.
اجزاء پمپ (محفظه آب بندی، اورینگ ها، سیل ها،كاسه نمدها، گلندها،پكینگ ها)

اجزاء پمپ (محفظه آب بندی، اورینگ ها، سیل ها،كاسه نمدها، گلندها،پكینگ ها)

سطح آب بندی درمکانیکال سیل ها عمود بر امتداد محور بوده ،درحالی که در کاسه نمدها سطح آب بندی در تماس با خود شافت یا اسلیو قرار می گیرد. اگرچه مکانیکال سیل ها در انواع گوناگون ساخته میشوند اما اصول کارشان یکسان و دارای دو جزء ثابت و متصل به پوسته و یک جزء دوار متصل به شافت (یا غلاف) می باشند و یک فنر دو قسمت را به یکدیگر محکم میکند.یک دیافراگم یا رینگ لاستیکی برای حرکت جانبی(مماسی) نیزوجوددارد.مکانیکال سیلها معمولا ازدو قسمت فلزی و لاستیکی هستند .بعضی اوقات قسمت چرخان آب بند از زغال با روکش فولادی ساخته میشود. البته سطح بین رینگهای دوار و ثابت ، بسیار صیقلی ودر اصل از دو جنس متفاوت سیلیکون و کاربید کربن می باشد.

لایه ای از مایع با خاصیت خنک کنندگی و روانکاری اصطکاک را به حداقل میرساند. رینگ های مکانیکال (سیل رینگ ها) در دو وضعیت نسبت به پمپ قرار میگیرندکه ممکن است رینگ دوار در سمت داخل و به طرف ایمپلر باشد، و یا در قسمت بیرون قرار گرفته و با مایع پمپ شونده تماس نداشته باشد.

در هر دو وضعیتی که گفته شدفقط سه نقطه مهم وجود دارد که در آب بندی موثر است:

 1. مابین رینگ ثابت و پوسته
 2. مابین رینگ دوار و شافت (غلاف شافت)
 3. مابین رینگ ثابت و متحرک (بخش های ثابت ومتحرک مکانیکال)

آب بندی در حالت 1 توسط گسکت ها و اورینگ ها صورت میگیرد. در حالت 2 توسط رینگ ها و در حالت 3 باتماس مستقیم و تنگاتنگ دو رینگ که همواره توسط فنری به به هم فشرده می شوند انجام میشود.

موضوع قابل توجه در مورد رینگ ها این است که این رینگ ها با جنس ویژه خود در مقابل نیروی(بار)محوری ضعیف هستند و دچار آسیب میشوند،اما درمقابل سایش بسیار مقاوم هستندوبامقداری سایش دوباره توسط فنری که میان آنها قرار دارد ساییده میشوند. به همین دلیل یکی از عوامل خراب شدن آنها وارد شدن نیروی محوری است. با توجه به جنس آنها نیز معمولا ترد و شکننده هستند.

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 4 خرداد 1391    | توسط: صابر خواجه    | طبقه بندی: پمپ،     |
نظرات() 

مواردی از تاسیسات آتشنشانی یك ساختمان اداری

سازمان آتش نشانی برای ساختمان اداری استفاده از كپسول را معمولا اجازه میدهد و برای محوطه ها از شیر هیدرانت جهت آتش نشانی استفاده شود.
برای تأمین فشار شیرهای هیدرانت در تلمبه خانه اصلی استفاده می شود كه تعداد چهار عدد شیر مرد نیاز می باشد.

مصرف كل آب

مصرف كل آب برابر خواهد بود با:
متر مكعب در روز 5054
مصرف متوسط ساعتی برای كاركرد 12 ساعت در روز
متر مكعب در ساعت 5048 = 12 * 5056
مصرف حداكثر ساعتی با ضریب حداكثر 5/2
متر مكعب در ساعت 102 = 2 * 5048

فشار آب

با توجه به ارتفاع ساختمان اداری مورد مثال و ایجاد موتورخانه در زیرزمین برای تأمین فشار از پمپ خطی و یا منبع بر روی بام می توان استفاده كرد.

تأمین و توزیع آب:

تأمین مستقیم از شبكه شهری برای آب غیربهداشتی امكان پذیر نیست لذا برای تأمین آب غیر بهداشتی نیار به چاه می باشد. برای تأمین آب یك منبع ذخیره بتونی حدود 100 و پمپ خانه جهت تأمین فشار شیرهای شستشو و كارواش نیاز می باشد.

پیشنهاد می گردد پمپ خانه به صورت بوستر پمپ اجرا گردد تا با توجه به نیاز پمپ ها وارد مدار شوند.
مواردی از تاسیسات آتشنشانی یك ساختمان اداری

مواردی از تاسیسات آتشنشانی یك ساختمان اداری

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 4 خرداد 1391    | توسط: صابر خواجه    |    |
نظرات() 

تشریح ساختمان میكانیكی پمپ

پمپ های گریز از مركز از سه بخش اصلی تشكیل شده است كه هر یك به قطعات دیگر تقسیم می گردد. در مطالب زیر ساختمان یك پمپ گریز از مركز شرح داده شده است. كه توسط دو نفر از اعضای سایت گردآوری شده است.
اجزا اصلی و ساختمان مکانیکی:

1- محرک 2- محفظه آب بندی 3 – پوسته

محرک:

در پمپ های دوار معمولا از سه نوع محرک الکترومغناطیسی(الکتروموتور) ،دیزلی و توربینی استفاده میشود.
محرک الکترو مغناطیسی یک ژنراتور بوده که انرژی الکتریکی رابه حرکت دورانی تبدیل می کند.محرک توربینی به کمک انرژی بخار آب ؛محور پمپ را می چرخاند.
محرک دیزکی نیز موتوری است که با سوخت فسیلی معمولا گازوئیل کار میکند.

خروجی محرک به کمک کوپلینگ به میل محور پمپ متصل شده و این میل محور وارد محفظه آب بندی میشود . در این محفظه دو یاتاقان (ساچمه ای) قرار داشته که درون روغن غوطه ورمی باشندوحکم تکیه گاههای میل محور رادارند.انتهای میل محور به یک پروانه که درون پوسته جا دارد متصل شده است.

پوسته:

که قسمت عمده آن پروانه و شافت است.

الف – پروانه Impeller :

ایمپلرها با انواع مختلف یک دهنه ،دودهنه،باز، اصولا پروانه های دودهنه دارای نیروی محوری Trust کمتر اما هزینه ساخت گرانتر می باشند.همچنین پروانه های باز و نیمه باز از نظر هزینه ساخت ارزانتر میباشند.مشخصه های مایع و وجود ذرات جامد،روانی وناروانی مایع وپارامترهایی ازاین قبیل درنوع استفاده از ایمپلرموثرهستند. پروانه های باز درپمپ های محوری وبسته در پمپ های شعاعی بکار میروند.که برای نوع باز برای مایعات حاوی ذرات جامد و الیاف دار نوع بسته برای مایع های تمیز و بدون ذرات شناور مناسب می باشند.
نوعی از پروانه های باز نیز برای مخلوط مایع و جامد بکار میروند. بنابراین ساده ترین نوع پروانه،پروانه باز بوده که برای انتقال مایعات حاوی ناخالصی جامدشناوربکارمیرود.پروانه نیم باز نیز برای مایعات رسوب زا بکار برده میشود.کاربرد پروانه بسته نیز در ظرفیت های بالا و به دودسته یک چشمی و دوچشمی تقسیم میشود.
تعریف پروانه نیز به عنوان بخشی اساسی،قسمت متحرک پمپ است که مایع ورودی به چشم را به علت داشتن حرکت دورانی به خارج میراند.

لازم است که اشاره کنم هرچه اندازه ذرات شناور بیشتر باشد تعداد پره ها کمترخواهدبود. وضع قرار گرفتن پروانه در پوسته باید به نحوی باشد که فاصله بین آن و پوسته حداقل ممکن باشد.این فاصله باعث میشود که مایع بین پوسته وپروانه قرار گرفته از یک طرف آن راروغن کاری کندوازطرف دیگرمانع سایش پوسته و پروانه شود.به همین دلیل نباید این نوع پمپ را بدون مایع راه اندازی کرد.پمپ ای گریز ازمرکز توانایی ایجاد فشار بالا را ندارند لذا برای رسیدن به فشار بالا از چند پروانه ای ها استفاده میشود.این پمپ برای حجم زیاد و فشار پایین بهترین راندمان را دارد.میتوان جریان خروجی را بردن اینکه در داخل فشار زیاد شودبدون هیچ خطری متوقف کرد.

همچنین این پمپ ها جریان خروجی یکنواختی دارند.اگراین نوع پمپ باخروجی بسته کارکند،درجه حرارت مایع درون پوسته افزایش یافته وبا تولیدبخار در قسمت داخلی دچار ارتعاش میشود که دراین وضع گویند پمپ هوا گرفته و باید هواگیری شود.
تشریح ساختمان میكانیك پمپ

تشریح ساختمان میكانیك پمپ

ب - رینگ های سایشی

تنها نقطه ای که پوسته و پروانه به عنوان اجزای دورانی و ثابت باهم در در تماس قرارمیگیرندمحل رینگهای سایش است.ممکن است که پمپ به دلایل مختلف دچارارتعاش شود. این ارتعاش باعث ساییده شدن پروانه و پوسته میگردد.دربعضی مواقع باعث جام کردن پمپ میشود.برای جلوگیری ازاین وضع از یک حلقه سایش استفاده می شودکه هم در پروانه و هم درپوسته کارگذاشته میگردد. با کمی لقی ونشت مایع ازمابین این دو رینگ حرکت دورانی ایمپلر بدون ارتعاش ومشکلات مکانیکی صورت میگردد. لقی مابین دورینگ پوسته و پروانه موجب عبور لایه ای ازمایع پمپاژ شده میشودکه بعنوان مستهلک کننده ارتعاش عمل می کند.اما نشت زیاد مایع نیزباعث افت کارآیی پمپ و هدر رفتن قدرت محرک میگردد. ارتعاش زیاد،فشارزیاد وکارمداوم باعث سائیده شدن رینگ ها شده که باید به موقع تعویض شوند.

ج- شافت

نقش اساسی شافت انتقال گشتاور وارده،به هنگام راه اندازی و عملکردو همچنین به عنوان نشیمنگاه و تکیه گاهی برای دیگر قطعات دوار است. حداکثر خیز شافت در شرایط دورانی می بایداز حداقل لقی ما بین قطعات دوار و ثابت کمتر باشد.بار های اعمالی به شافت عبارتند از:

 • گشتاور
 • وزن قطعات
 • نیروی هیدرولیکی شعاعی و ...

مقدار طراحی شافت ها این بارها به طور همزمان با فاصله یاتاقان ها ،مقدار overhung آویخته از یک سر،سرعت های بحرانی ومحل تاثیر بارها مورد بررسی قرارمیگیرند. همچنین شافت ها می بایست تحمل بار های ضربه ای ناشی از پیچش و عدم پیچش و تنش های حرارتی بهنگام سرد و گرم شدن را داشته باشند.

 • شافت صلب و انعطاف پذیر(نرم)

شافتی که سرعت (دور) عملکرد نرمال آن پایین تر از دور بحرانی نخست آن قرار گیرد به شافت صلب موسوم است. اگر دور عملکرد آن بالاتر از اولین دور بحرانی قرار گیرد آن را شافت انعطاف پذیر گویند.
معمولا دور عملکرد 20% کمتر و 25%-- 40% بالاتر از دور بحرانیcritical speed نگه میدارند. هنگام راه اندازی و خاموش کردن دستگاه باید خیلی سریع از دور بحرانی عبور کرد.


د- یاتاقان ها

وظیفه یاتاقان ها در پمپ نگهداشتن شافت و روتور در مرکز شافت درمرکزاجزاء ثابت و تحمل بارهای شعاعی و محوری است .تحمل کننده بارهای شعاعی را یاتاقان ها ی شعاعی و تحمل کننده های بارهای محوری را یاتاقان های محوری نامند. البته یاتاقان های محوری در عین حال بار شعاعی را نیزتحمل میکنند.یاتاقان های مابین کوپلینگ و پمپ را این بوردویاتاقان های سمت دیگر را اوت بورد گویند. در پمپ های آویخته از یک سر شافت آن یاتاقانی که به پروانه نزدیکترباشد را این بورد و دورتری را اوت بورد گویند.یاتاقان های محوری در سمت اوت بورد نصب می کنند.

ﻫ - کوپلینگ ها

کوپلینگ ها برای انتقال دور و گشتاور از ماشین محر ک به ماشین متحرک به کارمی روند.وظیفه ی دیگر کوپلینگ از بین بردن نا هم محوری ،انتقال بارهای محوری مابین دو ماشین و تنظیم شافت های محرک و متحرک در مقابل سائیدگی می باشد.

کوپلینگ ها دو نوعند:

کوپلینگ صلب: در مواقعی که دقت هم محوری باید بالا باشد از این نوع کوپلینگ استفاده میکنند.همچنین درمواقعی که لازم باشدکه یکی ازروتورها توسط شافت دیگر نگهداشته شود ،این کاررابوسیله کوپلینگ صلب انجام میدهند.در این نوع کوپلینگ ها اگر دقت هم محوری کم باشد باعث ایجاد مشکلات مکانیکی میگردد.

انواع متداول کوپلینگ صلب عبارتند از :

1- فلنجی با پیچ های مناسب (استفاده رایج در پمپ های عمودی)
2- کلمپی چاک دار
3- در امتداد محور

 • کوپلینگ انعطاف پذیر:

این کوپلینگ های علاوه براینکه وظیفه انتقال قدرت ازموتوربه پمپ(شافت)رادارند عمل ازبین بردن ناهم محوری بین دو شافت محرک و متحرک را نیز انجام میدهند. کوپلینگ های انعطاف پذیر به غیر از مدل چرخ دنده ای برای دورها و قدرت های پایین استفاده میشوند.

و – غلاف ها


جهت جلوگیری از فرسایش،خوردگی و ساییدگی در محل کاسه نمدها ویاتاقان های داخل و دیگر قسمت ها از غلاف های مناسب استفاده می شود.

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 4 خرداد 1391    | توسط: صابر خواجه    | طبقه بندی: پمپ،     |
نظرات() 

ضرورت سختی گیری با روش های مغناطیسی

آب مهمترین سیال در حرارت و برودت است كه وظیفه انتقال گرما در مبدلهای حرارتی را به عهده دارد . در برجهای خنك كن ، بویلرها و چیلرها از آب به عنوان مایع مبدل استفاده می شود بطوریكه گردش آب موجب تبادل حرارتی میگردد . معمولا آب استفاده شده در كاربردهای حرارتی و برودتی از نوع آب سخت است ، آبهای سخت تشكیل پوسته كربنات كلسیم می دهند كه مشكلات متعددی را بوجود می آورد . این پوسته به شكل رسوب بر روی سطوح داخلی لوله های حامل آب باعث كاهش ظرفیت انتقال جریان آب و انتقال جریان حرارت می شود. هنگامی كه آبهای سخت حرارت داده میشوند تشكیل پوسته خیلی سریعتر انجام می گیرد كه مشكلات زیادی را در بویلرها و آبگرمكن ها به وجود می آورند یك پوسته به قطر یك میلیمتر بر روی سطوح گرم كننده یك آب گرم كن بصورت عایق حرارتی عمل كرده و در نتیجه تقریباً %10 افزایش هزینه به وجود خواهد آمد. 
تشكیل رسوب در جدارها و دیوارها باعث آسیبهای فراوانی به تأسیسات حرارتی و برودتی میشود كه مهمترین آنها كاهش بازدهی مبدلها و در نتیجه افزایش انرژی راهبردی است .آنالیز شیمیایی رسوب نشان میدهد كه تركیب اصلی تشكیل دهنده كربنات كلسیم ، سولفات كلسیم ، سولفات باریم ، سیلیكا و آهن است كه در صد فراوانی كربنات كلسیم بیشتر از تركیبات دیگر می باشد. 


مقاومت حرارتی كربنات كلسیم بسیار زیاد بوده و در صورت تشكیل رسوب همان طور كه اشاره كردیم در دیواره ها نقش یك عایق را بازی میكند كه این امر نقش بسزایی را در كاهش بازدهی مبدلهای حرارتی دارد. اگر بتوان از تشكیل كربنات كلسیم در جداره مبدلهای حرارتی جلوگیری كرد روند كاهش بازدهی با گذشت زمان متوقف میشود . 


معمولاً كاتیونهای كلسیم و منیزیم در آب عامل رسوب هستند كاتیون كلسیم صرفنظر از نمك های آن كه شامل سولفات كلسیم ، كلروكلسیم و سایر نمكهای كلسیم می شود سختی كلسیم را تشكیل میدهند .همانطور كاتیون منیزیم باعث سختی منیزیم می گردد و چون عامل اصلی سختی آب تركیبات معدنی این دو عنصر است لذا بطور كامل فرض می گردد كه سختی كل آب از سبك كردن به كمك آب آهك و خاكستر كربنات سدیم و سبك كردن با استفاده از مبادله كننده های یونی به وجود می آید. به رسوب و عوامل ایجاد آن در ادامه به صورت كامل پرداخته می شود.
تا كنون روشهای مختلفی برای مقابله با این مسئله پیشنهاد شده است در روشهای معمول از مواد افزودنی شیمیایی استفاده می شود كه علاوه بر پایین بودن بازدهی مشكلات زیست محیطی نیز ایجاد می گردد. روشهای بهتر دیگری مانند الكترو دیالیز ، تقطیر ، انجماد و اسمز معكوس وجود دارد كه به علت پیچیدگی و گران بودن فقط در شرایط خاص بكار برده میشوند. 

بهای سخت تشكیل پوسته كربنات كلسیم می دهند كه مشكلات متعددی را بوجود می آورد

whole house magnet water softener


در حال حاضر سختی گیری و رسوب زدایی الكترونیكی به عنوان یك روش غیر شیمیایی و بدون نیاز به مواد شیمیایی افزودنی به آب و سازگار با محیط زیست با خواص بسیار مفید دیگر برای صنایع مختلف همواره به عنوان جایگزین مناسبی برای روش های پیشین مطرح است. 

سختی گیری، پالایش الكترونیكی آب است علی رغم كیفیت كاركردی مناسب و مزایای فراوان به علت ضعف در تحلیل عملكرد از دیدگاه تئوری های فیزیكی و شیمیایی نفوذ آن در بازارهای تجاری چشمگیر نبوده است .اما در چند سال گذشته با تحقیقات وسیعی كه در سطوح دانشگاهی و مراكز تحقیقاتی انجام شده است روشهای الكترومغناطیسی جایگزین مواد مغناطیسی گذشته شده است . همچنین تئوریهای قابل قبولی نیز ارائه شده كه این امر چشم انداز بسیار مناسبی برای این تكنولوژی سودمند ترسیم نموده است.


نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 4 خرداد 1391    | توسط: صابر خواجه    |    |
نظرات() 

تئوری و قوانین حاکم بر پمپها (Centrifugal pumps)

پمپهای گریز از مرکز ماشین هایی هستند که با استفاده از نیروی گریز از مرکز ( عکس العمل‌سیال در برابر نیروی مرکز گرا ) سیالات را جابه جا می‌کنند . در ادامه به موارد مهم در موضوع سیالات اشاره می شود . نیروی وزن باعث می شود که اگر سیال در یک ارتفاع باشد به ارتفاع پایین تر جریان یابد . انرژی‌پتانسیل ، انرژی است که در سیال ذخیره می شود و مایع دارای فشار بالاتر انرژی پتانسیل بیشتری‌ دارد ، بنابراین سیال از سطوح با فشار بالا به سطوح با فشار پایین جریان می یابد . در صورتی که فشار دو مخزن برابر باشد یا اینکه اختلاف ارتفاع نداشته باشند سیال میان آنهاجریان نمی یابد . بنابراین در این حالت ها نیاز به استفاده از پمپ داریم . همچنین میتوان از پمپ ‌به منظور افزایش مقدار سیال جابه جاشده ، ( دبی) استفاده کرد .
پس میتوان نتیجه گرفت یک پمپ با افزایش انرژی سیال آنرا جابجا می کند . در پمپ‌ های سانتریفیوژ این عمل توسط پروانه انجام می شود ، که با چرخاندن ‌سیال انرژی آن را می افزاید . سیال با عبور از ورودی پمپ وارد چشم ( مرکز ) پروانه می‌گردد و با دوران پروانه از لبه آن خارج می‌گردد . هر چه سرعت پروانه بیشتر باشد سیال سریعتر جابجامی شود . در زیر یک نمونه محفظه و پروانه نشان داده شده است. 

هنگامی که سیال وارد پوسته( محفظه) می شود سرعت‌آن کاهش‌ می‌یابد . چون سرعت سیال‌کاهش می یابد فشار آن افزایش یافته و از طرف دیگر چون سیال با فشار زیاد در لبه و دور از چشمی خارج می‌گردد باعث ایجاد یک ناحیه کم فشار در چشمی شده که در اثر آن‌جریان سیال به درون چشمی امکان پذیر می‌گردد . ( اختلاف فشار ) وقتی سیال به خارج پمپاژ می شود سرعت آن افزایش می یابد این افزایش سرعت در خروجی‌ به شکل فشار بسیار زیاد و بخشی از آن در محفظه به صورت فشار نمایان می شود .
شماتیك انواع مختلف پمپ( كه نوع سانتریفوژ آن مد نظر است)

شماتیك انواع مختلف پمپ( كه نوع سانتریفوژ آن مد نظر است)

پروانه که به عنوان پیشران‌می باشد توسط یک منبع محرک بیرونی چرخانده می شود . محرک‌به شکل های مختلف الکتروموتور ، توربین و موتور با سوخت فسیلی می باشد . نیروی محرک‌توسط یک شافت به پیشران منتقل می‌گردد . محلی که شافت از محفظه پمپ خارج می شود ،‌ دچار نشتی می‌گردد برای رفع این مشکل از آب بند یا جعبه لایی استفاده می شود . در جایی که‌لایی قرار می‌گیرد ممکن است که شافت به شدت دچار ساییدگی گردد به همین دلیل باید از مواد قابل انعطاف استفاده کرد . همچنین برای جلوگیری از سایش ، از یک آستین متحرک‌ شافت استفاده می کنند . آستین به راحتی تعویض می‌گردد.

سیال از ناحیه خروجی با فشار بالا به پشت ناحیه مکش نشتی پیدا می کند . به همین جهت‌ فضای بین آنها را به حلقه های تحت‌ سایش مجهز می‌کنند حلقه سایش ‌بدنه ‌ثابت اما حلقه سایش پیشران همراه آن دوران می کند . بستن مناسب حلقه های سایش مقدار نشتی را به اندازه‌ زیادی کاهش می‌دهد . البته مقداری نشتی برای روانکاری لازم است ، سیال نشت شده سبب ‌روانکاری و خنک سازی حلقه های سایش می شود و همچنین از سایش رینگها در مقابل هم‌جلوگیری می‌کند . با ضعیف شدن رینگها فضای میان آنها زیاد شده و نشتی بیشتر می شود . در اینصورت باید رینگ ها تعویض شوند . همچنین حلقه های تحت سایس بوسیله سیال پمپاژ شده روانکاری می‌شوند و اگر روانکاری‌ مناسب نباشد حلقه ها باهم تماس داشته ، ساییده می‌شوند ، گرم شده و جام می‌کنند .به همین علت نباید یک پمپ گریز از مرکز را تا زمانی که از سیال پر نشده راه اندازی کرد .

ارزیابی پمپ های گریز از مرکز :


پمپ ها براساس مشخصات و ویژگیهای پمپاژشان ارزیابی می‌شوند.
برای مثال ، پمپی که(100 )گالن در دقیقه ظرفیت دارد ، ظرفیت ارزیابی(100) گالن بر دقیقه را‌دارد . ظرفیت معمولا فاکتوری برای ارزیابی یک پمپ است . فشار ورودی و مکش نیز بر ارزیابی موثرند . با ارزیابی پمپ ما می توانیم بهترین پمپ لازم با بهترین بازده را انتخاب کنیم .

ظرفیت

مقدارمایعی که پمپ در واحد زمان جابجا میکند ، ظرفیت پمپ می باشد که برحسب‌گالن بر دقیقه بیان می‌گردد . البته واحدهای دیگری نیز استفاده می شود .

ظرفیت پمپ با افزایش سرعت پیشران افزایش می یابد و در واقع با سرعت در ارتباط است . اما همواره تغییر سرعت عامل افزایش ظرفیت نمی‌باشد . نکته مهم این است که عامل افزایش‌ظرفیت ، سرعت مماسی وارد برسیال از سوی ملخی های پروانه است. که کاملا می دانیم‌ به شعاع بستگی دارد ، بنابراین ظرفیت پمپ با پروانه بزرگتر نسبت به پمپی با پروانه کوچکتر ‌با سرعت دورانی برابر ، بیشتر است زیرا سرعت مماسی آن بالاتر می‌باشد .

وقتی که سیال با سرعت زیاد از پروانه جدا شده وارد بدنه پمپ می شود درآنجا سرعت به فشار تبدیل شده و فشار خروجی زیادمی شود . پس افزایش سرعت مماسی باعث افزایش فشارخروجی‌ پمپ می شود . پس نتیجه‌ای‌که گرفته می شود اینست که با افزایش سرعت پیشران می توان ظرفیت‌پمپ را افزایش داد و یا با ثابت ماندن سرعت دورانی ، پروانه ی بزرگتری بکار برد.

هد و فشار

فشار را معمولا نیروی وارد بر واحد سطح سیال تعریف می‌کنند و در صنعت معمولا برحسب اینچ مربع بیان می‌گردد . واحد های دیگری نیز بوده که کاربرد آنها در صنعت کمتراست‌ برای هد میتوان تعاریف گوناگونی ارائه کرد . در مورد پمپ معمولا هد رابه نسبت ارتفاع و بلندی بیان می‌کنند . باید گفت که هد در واقع شکلی از انرژی جرم سیال است ومی تواند به شکل‌گرما نیز باشد . در اینجا در مورد هد ارتفاع که کاربرد بیشتری دارد بحث می‌کنیم . هنگامی که ‌ارتفاعی از سیال داشته باشیم از طرف آن فشاری بر سطح زیرین وارد می شود که هد ارتفاع‌گویند . هد ارتفاع هم غالبا بر حسب فوت بیان می‌گردد .

فشاری که از هد ناشی می شود به قطر ظرف بستگی ندارد .
در هر نقطه از پایین ظرف ، فشار فقط به هد یا ارتفاع سیال بستگی دارد .

فشار در سیال را بوسیله فشارسنج معین می‌کنند . فشار سنج در واقع فشار نسبی رامشخص می‌کند . یعنی فشار جو را از فشار مطلق کم می‌کند . رابطه بین فشار مطلق و فشار نسبی به شکل زیر است :

فشار نسبی + فشار جو = فشار مطلق

همچنین با استفاده از رابطه مقابل می توان هد فشار را بدست آورد :

P = g. h

بنابراین فشار ناشی از هد یک سیال به وزن مخصوص آن بستگی دارد .
پس دو سیال با وزن مخصوص متفاوت و هد یکسان فشار مختلفی اعمال می‌کنند.

فشار بخار

اگر مایعی در ظرفی سربسته بخار شود ، مولکولهای بخار نمی توانند از نزدیکی مایع دور شوند و تعدادی از مولکولهای بخارضمن حرکت نامنظم خود ، به فاز مایع برمی‌گردند.
Centrifugal pumps

Centrifugal pumps

سرعت بازگشت مولکولهای بخار به فاز مایع ، به غلظت مولکولها در بخار بستگی دارد . هرچه تعداد مولکولها در حجم معینی از بخار زیادتر باشد ، تعداد مولکولهایی که به سطح مایع برخوردکرده و مجددا به فاز مایع تبدیل می شود ، بیشتر خواهد بود .

در ابتدا چون تعداد کمی از مولکولها در بخار وجود دارند ، سرعت تبدیل آنها به مایع کم‌است اما با افزایش غلظت بخارسرعت مایع شدن افزایش می یابد تا اینکه بخار شدن به جایی‌می رسد که سرعت بخار شدن مولکولها با سرعت مایع شدن آنها برابر شود . این حالت را تعادل بین دو فاز مایع و بخار گویند . چون در حالت تعادل ، غلظت مولکول ‌ها در فاز بخار ثابت است، فشار بخار نیز ثابت است . فشار هر بخار در حالت تعادل با مایع خود در دمای معین را فشار بخار آن مایع می نامیم . فشار بخار تابع دماست و با افزایش آن زیاد می شود .

بعضی اوقات که فشار مکش مطلق به اندازه کافی بالا نباشد ، مایع یا سیال در مکش (ورودی ) پمپ تبخیر می‌گردد . برای اینکه بدانیم چرا این اتفاق می افتد ،باید بدانیم که چه سیالاتی بخار می گردند یا اینکه چه موقع بخار می‌گردند.

حرارت شکلی از انرژی است که باعث افزایش انرژی سیال می شود که به شکل بخار شدن و افزایش فشار نمایان می شود . فشار بخار باعث می شود که مایع بخار گردد .فشار بخار بالاتر ، سرعت تبخیر مایع را افزایش می‌دهد.

یک مایع با فشار بخار بالاتر ، حرارت کمتری برای بخار شدن نیاز دارد . همچنین فشاری توسط گازها و بخارات روی سطح مایع به آن وارد می‌گردد. فشار روی مایع تمایل به جلوگیری از فرار و آزاد شدن بخارات مایع دارد.

بنابراین برای محافظت و جلوگیری از بخارشدن مایع در پمپ ، فشارمکش مطلق باید بالاتر از فشار بخار مایع در آن دما باشد.

اصطکاک ( سایش ) افت فشار از اصطکاک ناشی می شود و در واقع نوعی تبدیل انرژی می‌باشد . اصطکاک یک نیروی مقاوم برای جریان سیال است . برای حرکت سیال ، نیروی پیشران باید بزرگتر از نیروی مقاوم باشد . در اصطلاح فنی گفته می شود که افت فشار باید بزرگتر از مقدار اصطکاک باشد. 

یک لوله باقطرکوچکتر مقاومت بیشتری در مقابل جریان نسبت به یک لوله با قطر بزرگتر ایجاد می‌کند . زمانی که مقدار جریان در یک پمپ بیشتر شود ، اصطکاک نیز افزایش می یابد. افزایش مقدار جریان ، فشار مکش ( ورودی ) قابل دسترسی را کاهش می‌دهد .

با افزایش مقاومت در برابر جریان در ورودی ( مکش ) پمپ ، مایع ممکن است بخار شود.

بنابراین با افزایش مقدار جریان ، اصطکاک افزایش و فشار مکش کاهش می یابد و احتمال بخار شدن سیال در ورودی بیشتر می شود ، پس در کاربرد لوله ورودی باید به این موضوع توجه داشت .

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 4 خرداد 1391    | توسط: صابر خواجه    | طبقه بندی: پمپ،     |
نظرات() 

بوستر پمپ - booster pump

زمانی که فشار آب شهری برای سرویس دهی به بخش های مصرف کننده آب در ساختمان کافی نباشد استفاده از یک سیستم بوستر فشار آب لازم خواهد شد .با عمومیت یافتن تجهیزات مصرف کننده ای که از جریان پایین یا بسیار پایین آب استفاده می کنند . نیاز به فشاری معادل 30 پوند بر اینچ مربع در یک شیر فشاری چندان غیر معمول نخواهد بود .کم بودن فشار آب در سیستم می تواند دلایل مختلفی داشته باشد .ممکن است به دلیل زیاد شدن جمعیت در شهر و یا محله مورد نظر فشار آب دچار افت شود و یا در صورتی که از ابزارهای جلوگیری از جریان برگشتی در ورودی آب به سیستم استفاده شود .

فشار آب افت نماید چون این تجهیزات باعث افت فشار در سیستم می شوند .ممکن است لوله ها دچار نشتی وخرابی شده و در نتیجه میزان جریان و فشار را محدود نمایند .جریانهای زیادی که از سیستم کشیده می شود (مانند تقاضای بالای آب در ساعات اوج مصرف) نیز می تواند باعث افت فشار شود .اکثر ساختمانهای بلند عموما به علت افت فشار ناشی از ارتفاع که منابع آب شهری قادر به جبران آن نیستند نیاز به بوستر دارند .سیستم بوستر فشار موجود در شبکه لوله کشی شهری را گرفته ومقداری فشار به آن اضافه میکند تا فشار مورد نظر در سیستم به دست آید .فشار سیستم به فشار موجود در مانیفولد لوله کشی بعد از بوستر فشار اشاره میشود .این فشار توسط فرمول زیر نشان داده می شود :

فشار سیستم=فشار مکش به علاوه فشار بوستر منهای افت مربوط به پمپ منهای افت ناشی از شیرهای کاهش فشار

فشار مکش همان فشار قابل دسترس از سیستم لوله کشی شهری است .فشار بوستر افزایش فشار مورد نیاز است که باید به فشار لوله کشی شهری افزوده شود .افت ناشی از شیرهای کاهش فشار افت فشاری است که در شیرهای کاهش دهنده فشار رخ می دهد .و افت فشار ناشی از پمپ نیز افت فشاری است که در لوله کشی سیستم بوستر رخ می دهد. در طراحی سیستم بوستر فشار متغیرهای زیر باید تعیین شوند :

مقدار جریان: بوستر جریان باید جریان مناسب را تحت محدوده وسیعی از شرایط تقاضا تامین نماید .

فشار جزیی یا باقیمانده: این فشار حداقل فشار لازم در دورترین بخش مصرف کننده آب در سیستم لوله کشی است (یعنی فشار در مصرف کننده ای که در بالاترین نقطه ساختمان قرار دارد)

ارتفاع استاتیک یا ارتفاع ساختمان: این ارتفاع همان ارتفاع دورترین بخش مصرف کننده ای است که در بالای لوله اصلی ورودی آب شهری قرار می گیرد .این ارتفاع را میتوان با تعداد وفاصله بین طبقات ساختمان و یا از روی نقشه های موجود تعیین نمود .

فشار تغذیه یا فشار مکش: فشار آب قابل دسترس از سیستم آبرسانی شهری را فشار تغذیه یا فشار مکش میگویند که باید در محاسبات مربوطه در نظر گرفته شود .این فشار را باید بعد از کنتور آب و ابزارهای جلوگیری از جریان معکوس اندازه گیری کرد .زیرا خود این ابزارها میتوانند تا 15 psi افت فشار در آب تغذیه ایجاد نماید .

میزان افت فشار موجود در سیستم: محاسبات مربوط به افت فشار ناشی از اصطکاک در سیستم بایستی مواردی مانند افت فشار در خود سیستم بوستر. شیرهای کاهش فشار ولوله های اتصال موجود در سیستم را نیز شامل گردد.

زمانی که فشار پمپ و تفاوتهای ظرفیت سیستم طراحی گردید .لازم است کمیت. نرخ جریان و توان پمپ ها ودیگر ابزارهای مورد استفاده نیز تعیین شود .تقاضای آب در حالت عادی کمتر از 20 درصد تقاضا در ساعات اوج مصرف بوده و در این شرایط در بیش از 70 درصد زمان مصرف حاکم است .به دلیل وجود این خاصیت در سیستم .استفاده از سیستمهای چند پمپی  سیستم مخزن هیدور پنوماتیک می تواند هزینه های بهره برداری سیستم را به میزان قابل توجهی کاهش دهد .این سیستمها کوچکترین توان مناسب برای پمپ را برای تحویل آب در شرایط تقاضای معمولی انتخاب کرده و در صورت افزایش تقاضا پمپهای دیگر وارد مدار می شوند . سیستمهای بوستر می توانند تنها به صورت پمپهای مکش انتهایی  عمل کرده و یا سیستمهای چند پمپی گران تر با کنترل های سرعت متغیر باشند .برای یک سیستم کوچک عموما استفاده از دو پمپ که در صدی از کل جریان را تامین مینمایند. قابل قبول است .زیرا کل توان مورد نیاز در این شرایط نسبتا کم است . در مورد سیستمهای بزرگ معمولا برای اتکا پذیری بیشتر و کاهش توان مورد نیاز برای هر پمپ از سه پمپ استفاده می کنند .سیستمهایی نیز که میزان تقاضا در آنها بسیار متغیر است میتوان از  تعداد پمپهای بیشتر نیز استفاده نمود .پمپهای مکش انتهایی معمولا در تاسیسات کوچک با ارتفاع کم استفاده میشوند . در حالی که سیستمهای چند پمپی را میتوان برای کاربردهایی که ظرفیت بالایی دارند .به کار گرفت در طراحی های فشرده میتوان پمپهای مکش انتهایی را به صورت عمودی نصب کرد . پمپهای محفظه جدا در اغلب کاربردهای دارای جریان متوسط تا بالا که نیازمند هد پایین تا متوسط هستند مورد استفاده قرار میگیرند .این پمپها بسیار سخت کار بوده و عمر طولانی دارند .اما از طرفی  نسبت به پمپهای مکش انتهایی نیاز به فضای بیشتری خواهند داشت .سیستمهای بوستر معمولا در آرایش های زیر قابل دسترس می باشند :

آرایش تکی که در آن برای تامین کل جریان و فشار مورد نیاز از یک پمپ استفاده می شود .

آرایش سه تایی که در آن جریان سیستم بین سه پمپ به صورت مساوی یا نامساوی تقسیم می شود .

آرایش چهارتایی که در آن جریان سیستم  بین چهار پمپ تقسیم می شود .این تقسیم بندی معمولا به صورت نامساوی صورت می گیرد .

بسیار مهم است که روشهای مرحله بندی مناسب در این خصوص به کار گرفته شوند .اطمینان حاصل کنید که تمام بخشهای ظرفیتی پمپها توسط سیستم استفاده می شوند .ممکن است در طول طراحی سیستم به این نتیجه برسید که کل توان مورد نیاز برای تقسیم بندی نامساوی کمتر از تقسیم بندی مساوی است . هنگام طراحی برای ظرفیت رزرو نیازی به تعیین ظرفیت بیش از حد مورد نیاز ویا اعمال ضریب اطمینان وجود ندارد با استفاده از طراحی چند پمپی می توانید بهترین استفاده را از توان پمپ نموده و در عین حال ظرفیت مورد نیاز را نیز در اختیار داشته باشید به عنوان مثال به جای استفاده از جدا سازی ظرفیت با درصد 65/65 که مقداری ظرفیت غیر ضروری به سیستم اضافه می کند 15 درصد ظرفیت رزرو به بار طراحی اضافه کرده و یک جداسازی ظرفیت با درصد 33/67 را در نظر بگیرید .در این شرایط نیز ظرفیت رزور در سیستم لحاظ شده است .اما احتمالا پمپ کوچکتر زمان طولانی تری در حال کار خواهد بود .

برای سیستمهای بزرگ بهتر است از محرکهای فرکانس متغیر استفاده کنیم .تا بدون نیاز به شیرهای کاهش فشار بتوان تنظیم فشار در سیستم را انجام داد در اغلب کاربردها شیرهای کاهش فشار برای حفظ یک فشار ثابت در سیستم  لازم می باشند .شیرهای کاهش فشار میتوانند تغییرات موجود در فشار مکش . خصوصیات مربوط به منحنی عملکرد پمپ وتغییرات فشار به دلیل ترتیب کارکرد پمپ ها را جبران نمایند .هنگامی که فشار مکش ثابت است  پمپها دارای اندازه مشابه هستند و منحنی عملکرد آنها نسبتا صاف است و یا در مواردی که شیرهای تنظیم فشار در جای دیگری از سیستم نصب شده اند از شیر یک طرفه به جای شیرهای تنظیم فشار استفاده کنید .

در سیستمهایی که دارای جریان آب پیوسته نیستند باید از یک مخزن هیدروپنوماتیک استفاده کنید .این مخزن کاری درمورد بار موجود انجام نمی دهد بلکه این پمپ است که وظیفه مربوطه در سیستم به عهده دارد .این مخزن فشار را در سیستم حفظ کرده و تقاضاهای جزیی در سیستم را پاسخ می دهد وبه پمپ ها اجازه میدهد تا بتوانند برای مدتی خاموش شده وبه صورت پیوسته کار نکنند .این مخزن در حالت خاموش بودن پمپها میتواند تقاضاهای کم را پاسخ گفته و فشار سیستم را حفظ کند و بدین ترتیب از روشن وخاموش شدن بیش از حد پمپها جلوگیری کرده و در مصرف انرزی صرفه جویی نماید .این مخازن را میتوان در بالای ساختمان و یا در مجاورت بوستر نصب نمود .

چک لیست نصب بوستر پمپ

قبل از شروع :

 • دستورالعمل ها وقوانین محلی را بررسی کنید

 • اطمینان حاصل کنید که پمپ بوستر حتما مورد نیاز است

 • محاسبات اولیه را انجام دهید .

 • فضای مورد نظر برای نصب پمپ را تعیین کنید

 • محل اندازه وفشار آب ورودی را تعیین کنید .

 • برنامه هایی برای توسعه احتمالی سیستم  در آینده در نظر داشته باشید .

تایید  پارامترهای طراحی :

 • شرایط طراحی(هد دینامیک- الزامات جریان وغیره).

 • فشار مکش از منبع آب

 • ارتفاع ساختمان

 • نوع پمپ(مکش انتهایی - عمودی نوع سری - عمودی چند مرحله ای- عمودی توربینی - سرعت ثابت- دور متغیر)

 • مشخصات الکتریکی

 • مقدار افت اصطکاکی در لوله ها واتصالات

 • فشار مورد نیاز در بالای ساختمان

 • بررسی ونیاز به تامین برق اضطراری برای پمپها

 • حفاظت الکتریکی با اتصال از زمین

اجزای سیستم :

پمپ و موتور

شیر کاهش فشار

لوله و اتصالات

صافی

تجهیزات کنترلی

شیرهای قطع جریان

مخزن هیدروپنوماتیک

 


صفحه زیر تجهیزات( در صورت الزام قوانین مربوط به زلزله)

الزامات مربوط به تعیین ظرفیت :

ارتفاع استاتیک یا ارتفاع ساختمان 
افت فشار ناشی از اصطکاک 
فشار مورد نیاز دردورترین مصرف کننده 
حداقل فشار مکش 
ظرفیت پمپ(گالن بر دقیقه) 

ارتفاع دینامیک کل

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 4 خرداد 1391    | توسط: صابر خواجه    | طبقه بندی: پمپ،     |
نظرات() 

قرارگیری پمپ ها به صورت سری و موازی

پمپ های سری :

پمپ ها هنگامی بصورت سری قرار می گیرند كه آبگیری هر پمپ مستقیما از خروجی پمپ قبل تامین شود . 
به عبارت دیگر یك پمپ مقداری آب را گرفته به پمپ دیگری كه در فاصله كوتاهی از آن قرار گرفته است می دهد و به همین ترتیب به پمپ بعدی منتقل می شود .
فاصله بین پمپ های سری حداكثر از چند متر تجاوز نمی كند . این نحوه آرایش زمانی بكار می رود كه دبی یك پمپ برای طرح كفایت می كند اما فشار مورد 
نیاز بیشتر از مقداری است كه یك پمپ بتواند تامین كند .

پمپ های موازی :

اگر دو یا چند پمپ مستقیما دبی خود را وارد یك لوله مشترك بنمایند در این صورت گفته می شود كه این پمپ ها بصورت موازی قرار دارند .
پمپ ها هنگامی بطور موازی نصب می شوند كه فشار تولید شده توسط پمپ كفایت نیاز را بنماید اما دبی به اندازه كافی نباشد . 
در این صورت بسته به مقدار دبی مورد نیاز تعدادی پمپ بصورت موازی نصب می شوند . 
در طرحهای آبیاری نیاز آبی پروژه بسته به تناوب زراعتی و فصل رشد گیاهان متفاوت است بدین ترتیب می بایست در زمانهای مختلف دبی های مختلفی را برای پروژه تامین كرد .
در نظر گرفتن تعدادی پمپ كه بطور موازی نصب شده باشند بهترین تمهیدی است كه می توان برای چنین مواردی در نظر گرفت تا در هر زمان بتوان با روشن و خاموش كردن برخی از پمپ ها دبی لازم را تامین كرد .
در این عكس پمپ ها به صورت موازی قرار گرفته اند

در این عكس پمپ ها به صورت موازی قرار گرفته اند

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 4 خرداد 1391    | توسط: صابر خواجه    | طبقه بندی: پمپ،     |
نظرات() 

کمپرسور

کُمپرِسورها یا فشارنده‌ها می‌توانند برای فشرده کردن گاز یا مایعات به کار رود. البته در حالت دوم به آن پمپ می‌گویند. در برخی دستگاه‌ها و ماشین‌آلات کمپرسورها وسایلی هستند که توسط آنها هوا فشرده شده و سپس به سمت قسمت احتراق فرستاده می‌شود.

کمپرسورها یکی دیگر از انواع تجهیزات متحرک دوار مورد استفاده در صنایع فرآیندی هستند.ازکمپرسورها برای فشرده کردن گازها استفاده می‌شود. در حقیقت کمپرسورها وسایلی هستند که با صرف انرﮊی مکانیکی فراوانی، گاز را با سرعت به درون خود مکیده و سپس آنرا فشرده می‌سازند. در اثر این عملیات، دمای گازی که فشرده می‌شود (فشار آن افزایش می‌یابد) نیز افزایش می‌یابد. معمولاً گاز پر فشار خروجی از کمپرسورها را از یک سیسنم خنک کننده عبور می‌دهند تا دمای گاز دوباره به حد معمولی باز گردد. انواع گوناگونی از کمپرسور وجود دارد که برای مصارف صنعتی و خانگی طراحی شده‌اند.بد نیست بدانید که حتی پمپ آکواریوم که برای وارد کردن هوا به آکواریوم ماهی‌ها استفاده می‌شود نیز یک نوع فشرده‌ساز (کمپرسور) است.

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 4 خرداد 1391    | توسط: صابر خواجه    | طبقه بندی: کمپرسور،     |
نظرات()