در این مطلب ابتدا به معرفی سختی آب ،تقسیم بندی آن،علت بوجود آمدن سختی آب و روش های جلوگیری از آن پرداخته سپس سختی گیرهای رزینی را معرفی می کنیم.بخش سختی گیرهای رزینی شامل: نمک های سختی گیر ،نصب و راه اندازی سختی گیر ،روش احیاء سختی گیر رزینی با استفاده از شیر سه راهه ،نگهداری سختی گیرو... می باشد.

 بخش سختی گیرهای الکترونیکی نیز شامل :اصول سختی گیری الکترونیکی،EDS چه تفاوتی با روش رزینی دارد؟،جنس لوله ها چه تاثیری بر EDS دارد؟ و