« شرح خدمات طرحهای آماده سازی »
پیش نویس
جهت تهیه طرحهای آماده سازی ضروری است ، مهندسین مشاور نسبت به تدوین اهداف تهیه طرح با هماهنگی کارفرما اقدام نموده و کلیات مطالعات و طراحی مجموعه مورد نظر را متناسب با این اهداف تهیه،تنظیم و به شرح زیر ارائه نمایند.

مرحله اول: مطالعات و بررسی های مورد نیاز
-1 انجام مطالعات
-1-1 بررسی های کلی در مقیاس شهر
توضیح: این قسمت از مطالعات، عمدتا از طریق بررسی و استخراج از طرحهای توسعه شهری موجود (اعم از طرح جامع، توسعه و عمران، هادی و غیره) که قبلا برای شهر تهیه شده است صورت می گیرد.نتایج این بررسی ها، خلاصه، دسته بندی و تدوین شده، بطوری که موارد زیر را روشن نماید:
-1-1-1 عملکرد و نقش غالب اقتصادی شهر، وضع موجود و آینده.
-2-1-1 تحولات گذشته، وضع موجود و پیش بینی رشد و تحولات شهر در آینده (جمعیت - تراکم جمعیتی)
-3-1-1 امکانات رشد کالبدی، حدود ج هات و مراحل توسعه و موقعیت اراضی مورد مطالعه در ارتباط با چگونگی توسعه شهر در آینده، همچنین محدوده های مصوب و پیشنهاد شده برای شهر (محدوده و حریم ) و وضعیت زمین های آماده سازی نسبت به توسعه آتی شهر در ارتباط با جهات توسعه
-4-1-1 کلیات نحوه استفاده از اراضی و نظام کلی تقسیمات کالبدی شهر در حال و آینده (همراه با نظام استقرار مراکز خدمات عمومی شهری، ناحیه ای و غیره) و نحوه استفاده از اراضی در منطقه مورد مطالعه بطور مشروح تر.
٢
-5-1-1 وضعیت شبکه های عبور و مرور اصلی و اصلاحات و پیش بینی های مربوط به آنها.
-6-1-1 کلیات تغییرات تراکم در مناطق و محلات مختلف شهر در آینده و جزئیات تغییرات تراکم در منطقه مورد مطالعه.
-7-1-1 تهیه بیانیه چشم انداز
-8-1-1 تعیین اهداف خرد
-9-1-1 تعیین سیاستها و راهبردهای طراحی
-2-1 مطالعات اقلیمی
-1-2-1 زاویه تابش خورشید و تاثیر آن در طراحی فضاهای شهری به منظور استفاده بهینه از نور و انرژی خورشید.
-2-2-1 بررسی سایه و نقش آن در طراحی فضاهای شهری
-3-2-1 بررسی بادهای مناسب و نامناسب و نقش آن در طراحی بافت شهری
-4-2-1 بررسی سایر عوامل اقلیمی موثر در طراحی شهری.
-5-2-1 تدوین اصول و مبانی طراحی محیط و بررسی تاثیرهای استقرار و جهت بهینه آن در رابطه با خصوصیات اقلیمی، چشم اند از ها و مزیت های طبیعی و فرهنگی در شهر مورد نظر
-3-1 مطالعات کالبدی
-1-3-1 بررسی و چگونگی روند ساخت مسکن در دوره معاصر گذشته در شهر و تجزیه و تحلیل آمار مربوطه، بررسی شیوه ها، نیازها و چگونگی خدمات و تجهیزات شهری و بررسی تاثیرات متقابل این مسائل بر برنامه مسکن برای اراضی مورد نظر
-2-3-1 گونه شناسی مسکن موجود
-3-3-1 رابطه فضاهای باز، بسته و نیم باز
-4-3-1 نحوه ارتباط با گذر
٣
-5-3-1 فضاهای همسایگی
-6-3-1 دانه بندی بافت و مسکن موجود
-7-3-1 نفوذپذیری بافت
-8-3-1 ضوابط و مقررات ساختمانی و شهرسازی در شهر و منطقه آماده سازی
-9-3-1 معیارها و ضوابطی که در طرح کالبدی شهر و تهیه طرحهای شهری مورد توجه قرار گرفته است (با توجه به بررسی های انجام شده درباره معماری، مصالح رایج، فضاهای شهری، بافت شهری، اقلیم، فرهنگ و سنت های گذشته و موجود شهر).
-4-1 مطالعات زیست محیطی
-1-4-1 استخراج اطلاعات و بررسی مقدماتی مربوط به امکان تامین آب، برق و فاضلاب مجموعه سکونتی براساس مطالعات طرحهای موجود شهری
-2-4-1 بررسی مسائل زیست محیطی و اکولوژیک و تاثیر آن در طراحی تفصیلی
-3-4-1 شناسایی گیاهان بومی و پوشش گیاهان طبیعی موجود
توضیح: در مواردی که طرحهای مزبور تهیه نشده یا نیاز به اصلاح و تجدیدنظر داشته باشد مشاور موظف است پس از تایید محدوده مورد نیاز برای تهیه طرح تفصیلی از سوی کارفرما، نسبت به تهیه طرح تفصیلی اقدام نماید.
-4-4-1 شناسایی و معرفی مواهب طبیعی شهر (چشم اندازها)
-5-1 بررسی های مربوط به پدافند غیرعامل
تعریف: منظور از پدافند غیرعامل کلیه، تسهیلاتی است که به منظور مقابله با حملات دشمن یا حوادث غیرمترقبه طبیعی از طریق اعمال در برنامه ریزی و طراحی صورت می گیرد.
-1-5-1 بررسی روشهای مخلتف پدافندی غیرعامل در سیاستهای مختلف سلسله مراتب
تقسیمات شهری تا واحد مسکونی
۴
-2-5-1 بررسی و شناخت مناسبترین روشهای امداد رسانی در مواقع عادی و اضطراری در
مقیاسهای مختلف سلسله مراتب تقسیمات شهری تا واحد مسکونی
-3-5-1 انتخاب مناسبترین معیارها جهت دستیابی به پدافندغیرعامل و اعمال آن در طراحی
-4-5-1 تدوین ضوابط، معیارها و مقررات مربوط به پدافند غیرعامل و اعمال آن در طراحی
-5-5-1 تدوین ضوابط، م عیارها و مقررات مربوط به پدافند غیرعامل در مقیاسهای سلسله مراتب شهری تا واحدهای مسکونی از طریق مدارک و مراجع ذی ربط
-2 برنامه ریزی ساخت در زمینه های موجود
-1-2 بررسی های مربوط به زمین آماده سازی:
-1-1-2 وضع موجود تراکم های جمعیتی و ساختمانی و نحوه استفاده از اراضی در بخشهای ساخته
1 و مطابقت / شده (در صورت وجود ) در محدوده طرح تفصیلی (همراه با نقشه به مقیاس حداقل 2500
آن با پیشنهادات طرح توسعه شهر مورد نظر
-2-1-2 وضع ساختمانهای موجود در اراضی مورد مطالعه از نظر نوع مصالح، معماری، کیفیت
ساختمانی (واجد ارزشهای ف رهنگی و تاریخی، فرسوده، تخریبی، مرمتی، واجد ارزش نگهداری ) تعداد طبقات، دانه بندی، همجواری و الگوهای طراحی
-3-1-2 وضع موجود شبکه دسترسی طول، عرض، سطح مفید، مقاطع عرضی، جهت و درصد شیب،
نوع پوشش آنها ) موقعیت و حجم پارکینگها، حجم عبور و مرور در معابر اصلی در م حدوده مورد مطالعه و مناطق اطراف آن.
-4-1-2 وضع بناها و محوطه های تاریخی، واقع در اراضی مورد نظر (در صورت وجود ) در رابطه با فضاهای اطراف و تعیین حریم و ضوابط حفاظتی مربوطه به آنها با توجه به ضوابط و معیارهای تعیین شده توسط سازمانهای مسئول
-5-1-2 شناسایی حریم مناطق حفاظت شده طبیعی (در صورت وجود ) و رعایت ضوابط و مقررات مرتبط
۵
-2-2 بررسی تفصیلی ویژگیهای توپوگرافی و وضعیت زمین
-1-2-2 بررسی و تحلیل ویژگیهای توپوگرافی و عوارض ارتفاعی موجود در زمین در جهت اصلاح و استفاده بهینه از آنها در جانمائی عناصر طرح
-2-2-2 بررسی وضعیت زمین از نظر سیل گیر بودن زمین و راههای مقابله با آن و تاثیر آن در طرح های تفصیلی و آماده سازی
-3-2-2 بررسی وضعیت گسلهای احتمالی موجود در زمین و ارائه پیشنهادهای لازم جهت کاهش مخاطرات آن
-4-2-2 تعیین جایگاه محدوده اراضی مورد نظر برای آماده سازی در نظام تقسیمات شهری
-5-2-2 بررسی همجواریها و شبکه دسترسی میان زمین آماده سازی و اراضی همجوار و مراکز شهری موجود و انتخاب مسیرهای دسترسی مناسب برای تامین این منظور. تامین آنها
-3-2 تهیه الگوی سازمان فضایی مجموعه این الگو با توجه به الگوهای واحده ای مسکونی و همسایگی و فضاهای خدماتی (چگونگی تنظیم فضاهای سکونتی ) و الگوهای فضاهای عمومی شهری و طرح تفصیلی مصوب تهیه گردیده و مبنای طرح آماده سازی قرار می گیرد. این الگو باید بتواند سازمان فضایی و سیمای عمومی مجموعه و اراضی آماده سازی را قبل از تهیه طرح آن تصویر نماید.
* تعیین نقاط، محورها و نشانه های محله ای، ناحیه ای و منطقه ای و شهری
-4-2 بررسی شیوه های مدیریت ساخت (سازمان اجرایی)
-1-4-2 بررسی روشهای مناسب فنی و اقتصادی برای استفاده از انواع مصالح ساختمانی باتوجه به شرایط اقلیمی و امکانات اقتصادی، فنی و سنتی منطقه با الویت استفاده از مصالح بومی
-2-4-2 بررسی امکانات و محدودیتهای فنی موجود در صنعت ساختمان
۶
-3-4-2 بررسی روشها و تکنیکهای مرسوم ساخت مسکن در منطقه
-3-4-2 بررسی مدیریتهای مختلف ساخت مسکن در منطقه اعم از انفرادی، تعاونی، شرکتهای خصوصی و دولتی و تجزیه و تحلیل آنها
-4-4-2 بررسی روشهای مختلف ساخت، نقاط قوت و ضعف هر یک از روشها و پیشنهاد روش انتخابی
-5-4-2 برآورد مصالح قابل تامین در محل و منطقه و بررسی راهها و روشهای تهیه یا تامین کسری آنها
-6-4-2 بررسی و پیشنهاد منابع تامین اعتبار احداث واحدهای مسکونی در زمین مورد نظر
-7-4-2 بررسی و پیشنه اد مدیریت ساخت، ماشین آلات و کارکنان فنی مورد نیاز احداث واحدهای
مسکونی
-8-4-2 ارائه مدیریت ساخت و مرحله بندی اجرای طرح همراه با پیش بینی زمان تقریبی لازم برای
اجرای مراحل مختلف
-9-4-2 تعیین بخشهایی از مجموعه که باید برای آن طراحی معماری صورت گیرد.
-10-4-2 تنظیم برنامه حفظ، نگهداری و بهسازی آینده مجموعه
-11-4-2 تعیین اولویتهای اجرائی
-12-4-2 طراحی الگوهای واحدهای همسایگی با مجموعه های شهری و فضاهای عمومی شهری مطالعه شده در حدی که بتواند مبنای طراحی شهری و تنظیم فضاهای عمومی و ارتباطی محله یا محلات مورد نظر قرار گیرد و در مجموع در طرح ریزی سا خت و بافت، تقسیم بندی اراضی و سایر جنبه های طراحی فضاهای شهری مورد استفاده قرار گیرد.
-13-4-2 تهیه الگوی فضاهای عمومی شهری مانند گذرها، میدانها، گره ها، فضاهای باز عمومی، توقفگاهها، بدنه سازیها و 000
-5-2 نتیجه برنامه ریزی مسکن
-1-5-2 تعیین ابعاد و قطعات تفکیک زمین با توجه به مجموع عوامل فوق
-2-5-2 تهیه الگوهای حجمی از واحدهای مسکونی سایر کاربریهای شهری
٧
-3-5-2 تهیه نقشه تفکیک قطعات زمین با مقیاس 1:500
-4-5-2 تدوین ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری و راهنماهای طراحی فضای شهری این ضوابط و مقررات باید به کیفیتی مطالعه گردد که براساس آنها کنترل فعالیتهای
ساختمانی و اقداماتی که در شکل گیری نهایی فضاهای شهری موثرند، امکانپذیر گردیده و از طریق بیان تصویری، زمینه های کنترل اجرای ایده های طراحی فضاهای مورد نظر را میسر نماید.
-5-5-2 ارزیابی کلیه اعتبارات و هزینه های مورد نیاز طرح
-6-5-2 برآورد مقدماتی هزینه های اجرای طرح
-7-5-2 برنامه ریزی مالی اجرای طرح
-8-5-2 تعیین هزینه های آماده سازی کلیه واحدهای مسکونی و غیرمسکونی قابل فروش طرح براساس
نرخ ترجیحی و دستورالعملهای ابلاغ شده به انضمام تهیه نقشه های مربوطه
تبصره: کلیه برنامه ریزیهای م الی در این بند با توجه به این اصل که بخش عمومی (دولتی ) هیچگونه سرمایه گذاری در محدوده این اراضی نخواهدکرد و کلیه هزینه های سرشکن شده از طریق جمعیتی که بر روی زمین مورد نظر اسکان می یابند، تامین خواهد شد.
مرحله دوم طراحی
• تهیه طرح آماده سازی
• تهیه نقشه کاربری اراضی
• تهیه نقشه شبکه معابر
• تهیه نقشه هدایت آبهای سطحی
• تهیه نقشه تراکم ساختمانی
٨
• تهیه نقشه های مربوط به شبکه های تاسیساتی (آبرسانی، برق و فاضلاب، در صورتی کهتهیه آنها بعهده مهندسین مشاور باشد).

• تهیه طرح فضاهای عمومی شهری مانند : میادین خیابانها، معابر، تق اطعها نشانه هایشهری (مقاطع طولی و عرضی، جزئیات مربوط به موقعیت و خصوصیات فضاهای سبزمجاور آنها، پیاده روها، پارکینگهای اطراف آنها، خط کشی ها و غیره).
• فضاهای باز شهری : پارکینگها، فضای سبز و 000 (به نحوی که تهیه نقشه های محوطهسازی براساس آنها ممکن باشد.)
• تهیه نقشه های مقدماتی مراکز تجاری نمونه که همزمان با عملیات آماده سازی اجرا( خواهد شد. (ع-و- 8099

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 19 آذر 1391    | توسط: صابر خواجه    |    |
نظرات()