ارائه توسط دکتر خیرخواه

روش تحقیق وارائه گزارش (پایان نامه نویسی)
Research Methodology and Report Presentation (Thesis and /Dissertation Writing)


مقدمه

•چرا تحقیق؟
•رمز موفقیت وتوسعه یافتگی برخی کشورها چیست؟
•وجود سیستم
•مدیریت مدیران


دسته بندی پژوهشگران:

1- پژوهشگران ”زمان تقویمی“ تاخیر در صحنه تصمیم سازی و تصمیم گیری
2- پژوهشگران ”زمان تکاملی“ انحراف در تصمیم گیری کارفرمایان


محدودیت های تحقیق:

1-روی آوری و استقبال ضعیف مدیران سازمان ها , از دسته اول(راهکار های متناسب با شرایط واقعی جامعه)
2-بی اعتمادی به دستاوردهای تحقیقاتی دسته دوم
3-کاهش اعتبارات –کاهش منابع مالی سازمانی
4-عدم نیاز مدیران به اطلاعات (بخصوص فراهم امده از تحقیق)

جهت تحقیقات به سمت پایان نامه نویسی


•چگونه به تحقیق نگاه میكنید؟
•چه تعریفی از تحقیق در نظر دارید؟
•این جمله را حد اكثر با بیست كلمه تكمیل كنید.تحقیق فرایندی است:

برنامه ریزی شده،
هوشیارانه،
نظام مند (systematic )
و قابل اعتماد برای
یافتن حقایق یا فهم عمیق مسایل.


ده نكته در مورد تحقیق

• تحقیق خیلی وقت گیر است.
• تحقیق یك پدیدة ذهنی است
• تحقیق خسته كننده و كسالت آور است اما ممكن است جالب و سرگرم كننده هم باشد.
•تحقیق ممكن است در طول زندگی محقق تداوم داشته باشد.
•فرایند تحقیق ممكن است بسیار جالبتر از نتایج آن باشد.
•تحقیق نوعی فضولی كردن است.
•تحقیق را می توان به راههای گوناگونی انجام داد.
•تحقیق ممكن است وارد رویاهای شما شود.
•تحقیق ممكن است شمارا به راههای دور از انتظار هدایت كند.
•درتحقیق از همان مهارت روزمرة محقق استفاده می شود.


انواع تحقیق(از دیدگاههای مختلف)

•تحقیق نظری (pure)، كاربردی(applied ) و راهبردی( strategic).
•توصیفی(descriptive)، تبیینی (explanatory) وارزیابی(evaluation).
•تحقیق آزاد (market research ) وتحقیق آكادمیك(academic research)
انواع تحقیق(از دیدگاههای مختلف)

•تحقیق اكتشافی(exploratory ) آزمایشی(experimental or testing out )
حل مشكل(problem solving ).
•تحقیق پنهانی یا ناآشكار(covert )، رقابتی(adversarial ) ومبتنی بر همكاری (collaborative ).
•تحقیق بنیادی(basic )، كاربردی، ابزاری، مشاركتی و عملیاتی


تقسیم بندی انواع تحقیق

برحسب هدف:

بنیادی که هدف آن:

• آزمون نظریه ها,
• تبیین روابط و پدیده ها
• ونظریه پردازی,
• وبالاخره تولید دانش و بررسی نظریه تحول تاریخ است.


کاربردی که هدف آن:

• کاربرد عملی دانش درزندگی است.


توسعه ای, که هدف آن:

• تشخیص مناسب بودن یک دانش, روش, ارزش و... برای هدفی خاص
• ویا تهیه و تدوین برنامه ها, طرحها و پروژه های توسعه ای است.


بر حسب نحوه گرد آوری اطلاعات یا طرح تحقیق

•توصیفی (توصیف شرایط, اشیاء, امور وپدیده ها به منظور شناخت بیشتر آنها).
•پس رویدادی ( علّی-مقایسه ای) كه هدف آن شناسایی معلول به منظوركشف علل احتمالی آن ویا مطالعة متغیر وابسته به منظور یافتن متغیر مستقل


همبستگی: تحلیل رابطه میان متغیرها بر اساس هدف تحقیق:

• مطالعه همبستگی دو متغیری
• تحلیل رگرسیون با هدف پیش بینی تغییرات یک یا چند متغیر وابسته با توجه به تغییرات متغیرهای مستقل
• تحلیل ماتریس همبستگی با هدف بررسی مجموعه ای از همبستگیهای دو متغیری در جدولی بنام ماتریس.


تحقیق در عملیات یا اقدام پژوهی به منظور:

• مشخص كردن موقعیت معین و رفع مشكل،
• آشنائی با روشهای نو و اشاعة نو آوری.


مطالعةموردی به منظور:

• انتخاب و مطا لعة یك مورد یا واد یا نظام
•با حد و مرز مشخص
•به صورت كل گرایانه (holistic)


تحقیق تجربی یا آزمایشی با استفاده از شبوه های زیر:

• انتساب تصادفی(اختصاص هرآزمودنی با شانس مساوی به گروه آزمایشی یا گواه)
• همتا كردن تصادفی( همانندی آزمودنیهای انتخاب شده از نظر متغیر ناخواسته)
• انتخاب همگن ( بكسان كردن میانگین متغیری كه باید كنترل شود در گروه های مورد نظر)
•تحقیق تاریخی (مطالعة فصل دوم از بخش سوم جلد دوم روشهای تحقیق تألیف دكتر ساروخانی را توصیه می كنیم)
•قوم نگاری برای تحقیقات مردم شناسی از طریق ثبت وقایع و پدیده ها در شرایط طبیعی وقوع
•روشهای تحلیل محتوی (مطالعة فصل چهارم از بخش سوم جلد دوم روشهای تحقیق تألیف دكتر ساروخانی را توصیه می كنیم)


پیمایشی برای مطالعة:

• ماهیت یا ویژگیهای اشیاء،
• امور و پدیده ها،
• شرایط و روابط موجود میان آنها
• ویا چگونگی وضعیت موجود
•و همچنین سنجش آراء و افكار.


تحقیق پیمایشی به سه دسته تقسیم می شود:

مقطعی: به منظور گردآوری داده ها در بارة یك یا چند صفت در یك مقطع زمانی ( مثلاًً در یك روز، یك هقته، ماه یا سال)
طولی: به منظور گردآوری داده ها در طول زمانهای مختلف.
روش دلفی: به منظور گردآوری داده ها در بارة اتفاق نظر یك جمع صاحب نظر در مورد یك موضوع خاص از طریق رتبه بندی درجة اهمیت آن


”رساله“,“تز“ یا ”پایان نامه چیست؟

•Arthur Cole ”....گزارشی است کامل , که محققی آن را به عهده گرفته و به پایان رسانیده است , مشروط بر اینکه همه مراحل موضوع بحث را, از زمانیکه به شکل سوژه یا اندیشه ای بوده تا وقتی که به شکل نتایج مدون و مرتب که با ادله و براهین و مدارک مستدل شده است را در بر گیرد.
•پایان نامه شبیه سایر درس ها جنبه تمرینی ندارد!!!


فرق پایان نامه ورساله؟

• جایگاه و اهمیت پایان نامه در فرایند تحصیلی
• نمود قدرت استنباطی دانشجو در فرایند تحصیلات تکمیلی (Data Gathering to Data finding)
•Theory as a hypothesis جهانی بیاندیشید و محلی عمل کنید


ویژگی های پایان نامه کارشناسی ارشد

1-اولین تجربه در تحقیقات دانشگاهی به شمار می آید. دانشجو می تواند با یک نوع تلاش پژوهشی آشنا شود و این مقدمه ای برای کار تحقیقی دوره دکترا و تحقیقات در دنیای واقعیت باشد.
2-می تواند دانشجو را دست کم در یک جنبه از موضوع حرفه ای یا اکادمیک ماهر سازد
3-می تواند به عنوان یک فعالیت آموزشی مهم در یادگیری تحقیق پیشرفته مطرح باشد


اهداف پایان نامه ورسالهصرفا یک کار پژوهشی و تحقیقاتی (Scholarly Work )

•رقابت پژوهشی (Research competence)
•مشارکت در دانش (Contribution to Knowledge)اهداف چیست؟
• پایان نامه ورساله:راه نشان دهد,ذهن دانشجو را در مسیر مسائل جامعه به حرکت درآورد و او را برای آیندهای بهتر آماده سازد
•مسائل کاربردی و نظری تواما(جاذبه بیشتر ”ثمره فعالیت های خود را بزودی مشاهده نماید)


طرح پیشنهادی تحقیق ؟Research Proposal

سوالاتی که باید دانشجو پاسخ گوید:

•آیا این موضوع ارزش تحقیق دارد؟
•آیا می شود در این موضوع رساله ای نوشت؟
•آیا من توان انجام آن را دارم؟
•آیا میل وعلاقه ای به این کار در من است؟
•نحوه انتخاب موضوع پایان نامه یا رساله


بطورکلی پایان نامه نویسی با سوالات اساسی زیر روبروست:

1-اصولا در یک مدرسه عالی,گروه آموزشی و یادانشگاه برای چه مقصد یا مقاصدی پایان نامه و یا رساله نوشته می شود؟
2-اگر موضوعات مختلفی در رابطه با دوره کارشناسی ارشد و یا دکتری می تواند مطرح باشد به چه دلیل موضوع انتخابی اولویت دارد؟

• مورد علاقه دانشجو باشد(بدترین شکل انتخاب برای پایان نامه یا رساله)
•دانشجو توانایی خود را در نظر داشته باشد(عدم تبیین موضوع و یا گستردگی کار وعدم پیش بینی های لازم در تهیه اسناد و مدارک)
•نیاز جامعه را در نظر داشته باشد(گرهی از مشکلات جامعه را بگشاید)
•دانشجو بتواند استاد راهنمایی را در این رابطه پیدا کند و با او برای کار به تفاهم برسد( توجیه موضوع تحقیق ,ابتداانتخاب استاد؟ دانشگاه و شهر؟ صلاحیت راهنما)
•حتی المقدور به زمینه کاری او وابسته باشد.(فهرست زمینه های مورد علاقه, گسترش به PhD ,کار قبلی)


نوشته شده در تاریخ یکشنبه 19 آذر 1391    | توسط: صابر خواجه    |    |
نظرات()