پمپ های سری :

پمپ ها هنگامی بصورت سری قرار می گیرند كه آبگیری هر پمپ مستقیما از خروجی پمپ قبل تامین شود . 
به عبارت دیگر یك پمپ مقداری آب را گرفته به پمپ دیگری كه در فاصله كوتاهی از آن قرار گرفته است می دهد و به همین ترتیب به پمپ بعدی منتقل می شود .
فاصله بین پمپ های سری حداكثر از چند متر تجاوز نمی كند . این نحوه آرایش زمانی بكار می رود كه دبی یك پمپ برای طرح كفایت می كند اما فشار مورد 
نیاز بیشتر از مقداری است كه یك پمپ بتواند تامین كند .

پمپ های موازی :

اگر دو یا چند پمپ مستقیما دبی خود را وارد یك لوله مشترك بنمایند در این صورت گفته می شود كه این پمپ ها بصورت موازی قرار دارند .
پمپ ها هنگامی بطور موازی نصب می شوند كه فشار تولید شده توسط پمپ كفایت نیاز را بنماید اما دبی به اندازه كافی نباشد . 
در این صورت بسته به مقدار دبی مورد نیاز تعدادی پمپ بصورت موازی نصب می شوند . 
در طرحهای آبیاری نیاز آبی پروژه بسته به تناوب زراعتی و فصل رشد گیاهان متفاوت است بدین ترتیب می بایست در زمانهای مختلف دبی های مختلفی را برای پروژه تامین كرد .
در نظر گرفتن تعدادی پمپ كه بطور موازی نصب شده باشند بهترین تمهیدی است كه می توان برای چنین مواردی در نظر گرفت تا در هر زمان بتوان با روشن و خاموش كردن برخی از پمپ ها دبی لازم را تامین كرد .
در این عكس پمپ ها به صورت موازی قرار گرفته اند

در این عكس پمپ ها به صورت موازی قرار گرفته اند

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 4 خرداد 1391    | توسط: صابر خواجه    | طبقه بندی: پمپ،     |
نظرات()